Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 48-53
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 05/08/2016

Ngày chấp nhận: 27/10/2016

 

Title:

The effect of Ca Mau urea amended with trace element on nitrogen used efficiency, rice growth and grain yield 

Từ khóa:

Urê, vi lượng, TE, hiệu quả sử dụng N, Tam Bình, Vĩnh Long

Keywords:

Urea, trace element, TE, nitrogen used eficiency, Tam Binh, Vinh Long

ABSTRACT

The studies were conducted in a green-house (at Can Tho University) and the in-situ condition of a rice field in My Loc, Tam Binh, Vinh Long during the Thu Dong cropping season (in 2012) with the aim of evaluating the effects of urea fertilizer amended with trace element (TE) on nitrogen used efficiency (NUE), rice growth and grain yield in comparison to those of normal urea fertilizer. The experiments were set up in Randomized Complete Block Design included 5 treatments (0N, 100%N white urea, 100% opalescent urea, 100%N +TE and 90%N+TE) with 5 replications in the green-house, and 4 replications in the field. The results showed that urea fertilizer amended with trace element (TE) did not contribute for improvement in agronomic efficiency (AE) and adsorption nitrogen rate (ANR) in the net-house and field experiments, although ANR of urea amended with TE treatments had a greater trend in comparison to that of urea in the field experiment. Moreover, urea amended with TE were non-significantly different in increasing yield; however, the application of 90%N amended with TE was still maintained rice yield in both experiments.

TÓM TẮT

Đề tài được thực hiện ở nhà lưới (Đại học Cần Thơ) và đồng ruộng tại xã Mỹ Lộc, Tam Bình, Vĩnh Long vào vụ Thu Đông 2013 nhằm so sánh hiệu quả của phân urea có bổ sung vi lượng (TE) với phân urea thông thường (hạt đục, hạt trong) trên hiệu quả sử dụng đạm (NUE), sinh trưởng, và năng suất lúa. Thí nghiệm được bố trí khối hoàn toàn ngẫu nhiên gồm 5 nghiệm thức (0N, 100%N hạt đục, 100%N hạt trong, 100%N+TE và 90%N+TE) với 5 lặp lại trong thí nghiệm nhà lưới, và 4 lặp lại trong thí nghiệm đồng ruộng. Kết quả cho thấy, việc bổ sung TE vào urea hạt đục chưa góp phần nâng cao hiệu quả nông học (AE) và N hấp thu từ phân bón (ANR) trong thí nghiệm nhà lưới và đồng ruộng, mặc dù ANR của các nghiệm thức urea bổ sung TE có khuynh hướng cao hơn urea hạt đục trong thí nghiệm đồng ruộng. Ngoài ra, bổ sung TE vào phân urea chưa có ý nghĩa trong việc gia tăng năng suất, tuy nhiên khi bón giảm lượng N ở mức 90%N bổ sung TE vẫn duy trì năng suất lúa trong cả hai thí nghiệm. Cần so sánh hiệu quả của việc giảm liều lượng phân N bón không có TE và có TE để thấy rõ hơn hiệu quả của bổ sung TE trong duy trì năng suất cây trồng ở điều kiện bón giảm phân đạm.

Trích dẫn: Nguyễn Đỗ Châu Giang, Châu Minh Khôi, Lâm Văn Thông và Nguyễn Minh Đông, 2016. Hiệu quả của phân urea Cà Mau có bổ sung vi lượng trên hiệu quả sử dụng đạm, sinh trưởng và năng suất lúa. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số chuyên đề: Nông nghiệp (Tập 4): 48-53.

Các bài báo khác
Số 23a (2012) Trang: 108-117
Tải về
Số 51 (2017) Trang: 39-45
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...