Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 23a (2012) Trang: 108-117
Tải về

ABSTRACT

This study was carried out in potassium (K) deficiency risk areas in intensive triple rice soils to determine (i) different K fractions in soil, (ii) response of rice to K fertilizer and indegious soil K supply. Soil K fractions were analyzed on 10 sites in Cai Lay - Tien Giang and 10 sites in Cao Lanh - Dong Thap. Response of rice to K fertilizer and capacity of K supplying of soil were determined from K omission plot with K fertilizer application but optimum levels of Nitrogen (N) and Phosphorous (P) fertilizers were applied. The results showed that exchangeable K (0.63 - 2.71 mmol/kg) and nonexchangeable K (1.60 - 5.94 mmol/kg) was evaluated at low to medium-low ranking, but total K content was ranged at rich level. These results meant that although K potential in soil is high, available and slowly available K in soil is low; therefore it may result in K deficiency in rice. The result of response of rice to K fertilizer study showed that there was a significant yield increase in K fertilizer treatment compared to no K fertilizer treatment; however indegious K supply from soil was about the same in both with and without K fertilizer treatmenst. Because available K in soils was at low level, it is recommended that K fertilizer should be applied to maintain high yield and high soil   K supply.

Keywords: Exchangeable K, nonexchangeable K, total K, plant response to K fertilizer, Mekong Delta

Title: Potassium supply and response of rice to K fertilizer in intensive triple rice cropping system in potassium deficiency risk areas in Cai Lay ? Tien Giang and Cao Lanh ? Đong Thap

TóM TắT

Đề tài được thực hiện trên vùng đất có khả năng thiếu kali (K) cao nhằm xác định các thành phần K trong đất, khảo sát sự đáp ứng của lúa đối với phân K và khả năng cung cấp K từ đất. Việc xác định các thành phần K trong đất được thực hiện trên 10 điểm ở Cai Lậy - Tiền Giang và 10 điểm ở Cao Lãnh - Đồng Tháp. Sự đáp ứng của lúa đối với phân K và khả năng cung cấp K cho cây lúa được khảo sát dựa vào kỹ thuật lô khuyết với nghiệm thức không bón K nhưng bón đủ đạm (N) và lân (P). Kết quả phân tích cho thấy hàm lượng K trao đổi (0,63 ? 2,71 mmol/kg) và K không trao đổi (1,60 ? 5,94 mmol/kg) được đánh giá ở mức thấp đến trung bình thấp, nhưng hàm lượng K tổng số ở mức giàu. Kết quả này cho thấy tiềm năng K trong đất cao trong đó lượng K dễ hữu dụng thấp; vì thế có thể dẫn đến nguy cơ thiếu K cho nhu cầu của cây lúa. Kết quả sự đáp ứng của cây lúa đối với phân K cho thấy có sự gia tăng năng suất rõ rệt ở nghiệm thức có bón K so với nghiệm thức không bón K. Tuy nhiên, khả năng cung cấp K từ đất ở nghiệm thức có bón và không bón K tương đương nhau. Do hàm lượng K trao đổi và không trao đổi đạt thấp nên việc bón kali trên vùng đất này cũng cần được thực hiện để duy trì ổn định năng suất trong thời gian dài và duy trì khả năng cung cấp kali trong đất.

Từ khóa: K trao đổi, K không trao đổi, K tổng số, sự đáp ứng đối với phân K, đồng bằng sông Cửu Long

Các bài báo khác
Số 51 (2017) Trang: 39-45
Tải về
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 48-53
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...