Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 22a (2012) Trang: 33-39
Tải về

ABSTRACT

The study was conducted to evaluate the possibility of reducing irrigation and effecting to the crop yield in cultivating peanut by supplying GAM Sorb P, a type of super absorbent polymer. In this experiment, peanut variety HL25 was planned on the weathered soil in Tri Ton district, An Giang province from January to April, 2011. The results showed that there were the differences in soil moisture but the similar yield was achieved accordingly to every treatment. Thus, the using of GAM Sorb P in this experiment reduced approximately two third total water irrigated in peanut cultivation, by irrigated cycle of once time/18 days (7 times/crop of 3 months) compared to once time/6 days of control (17 times/crop of 3 months).

Keywords: GAM Sorb P, peanut (Arachis hypogaea), soil moisture, super absorbent polymers (SAPs)

Title: Effects of GAM Sorb P on the soil moisture retention and the yield of peanut planted on weathered soil in the dry season at Tri Tôn district, An Giang province 

TóM TắT

Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá khả năng giảm lượng nước tưới và ảnh hưởng đến năng suất trong canh tác đậu phộng bằng cách sử dụng GAM Sorb P, một dạng của polyme siêu hấp thu. Thí nghiệm trồng đậu phộng giống HL25 trên đất phong hoá tại chỗ ở huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang từ tháng 01 ? 4/2011. Kết quả cho thấy, ẩm độ đất có sự khác biệt, nhưng năng suất thì tương đương nhau ở các nghiệm thức. Vì vậy, việc sử dụng GAM Sorb P ở thí nghiệm này đã giúp tiết kiệm được gần 2/3 tổng lượng nước tưới trong canh tác đậu phộng với chu kỳ tưới 18 ngày/lần (7 lần/vụ 3 tháng) so với đối chứng 6 ngày/lần (17 lần/vụ 3 tháng).

Từ khóa: ẩm độ đất, cây đậu phộng (Arachis hypogaea), GAM Sorb P, polyme siêu hấp thu

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...