Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
11 (2020) Trang: 15-17
Tạp chí: tạp chí du lịch
Liên kết:

Hiện nay môi trường cảnh quan, hệ thống phương tiện vận ở Cần Thơ chuyển được đầu tư, thu hút nhiều thành phần kinh tế du lịch tham gia khai thác du lịc, đặc biệt du lịch đường sông. Ngành du lịch Cần Thơ đang định hướng phát triển theo các dòng sản phẩm đặc thù với nhóm sản phẩm du lịch trải nghiệm sông nước. Trong quá trình khai thác phát triển du lịch, việc bảo vệ môi trường, bảo tồn văn hóa là rất cần thiết.

Các bài báo khác
Số 22a (2012) Trang: 165-175
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...