Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 15b (2010) Trang: 30-37
Tải về

ABSTRACT

Cohesion in general, Conjunction in specific plays a crucial role to support for coherence of texture. Thus, Conjunction is also an important element of Creative and Comprehensive Texture Process. Considering sentence as an object (elements connect two or more sentences are called conjunction words), we observe variety kinds of cohesion relations, thanks to their meanings in the interactive context. Infact, conjunction words just are formal forms which are used to express meaning exiting potentially in the language. In this short article, we want to mention more about Elaboration relation in Vietnamese ? one of the basic relations of conjunction, which have some sub-kinds being different from previous view-point.

Keywords: cohesion, conjunction, elaboration relation, conjunction words

Title: Elaboration relations in Vietnamese conjunction

TóM TắT

Liên kết (Cohesion) nói chung, phép nối (Conjunction) nói riêng đóng vai trò quan trọng trong việc tạo tính mạch lạc (Coherence) cho văn bản. Do vậy, phép nối cũng là một trong những yếu tố trọng yếu của quy trình tạo lập và tiếp nhận văn bản. Với đơn vị nghiên cứu cơ bản là Phát ngôn[1], (tạm gọi những đơn vị biểu hiện sự nối kết giữa hai hay nhiều phát ngôn là Từ nối[2]), chúng tôi khảo sát các loại quan hệ của phép nối, dựa vào mối quan hệ qua lại giữa các phát ngôn trong ngữ cảnh. Thật sự, từ nối chỉ là những phương tiện hình thức, dùng để cụ thể hóa mối quan hệ ý nghĩa vốn dĩ đã tồn tại tiềm tàng trong bản thân các đơn vị ngôn ngữ, cụ thể là những phát ngôn. Tuy nhiên, trong bài viết này, chúng tôi chỉ đi sâu tìm hiểu quan hệ Làm rõ trong tiếng Việt ? một trong những quan hệ ngữ nghĩa cơ bản của phép nối ? với những tiểu loại cụ thể, ít nhiều khác với các công trình đi trước.

Từ khóa: Liên kết, phép nối, quan hệ ?làm rõ?, từ nối


2 Chúng tôi không khảo sát những yếu tố dùng để liên kết các thành phần trong nội bộ một phát ngôn

[2] Chú ý: từ nối, thực chất, bao gồm cả từ và ngữ (cụm từ) thực hiện chức năng liên kết giữa các phát ngôn. Đáng lẽ gọi tên đầy đủ là từ ngữ nối; nhưng để cho gọn, chúng tôi gọi là từ nối.

Các bài báo khác
Số 19a (2011) Trang: 72-77
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...