Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 19a (2011) Trang: 72-77
Tải về

ABSTRACT

Language is a picture of the world and the picture of each nation reflects the national views and perception about the world of the community. For example, an action "make an object out off dust/dirt", English use two verb "wash"/ ?clean?; while based on what kind of objects need to ?make out off stain? and specific features of the object, Vietnamese use many verbs for this action: ?rua?, ?giat?, ?chui?, ?cha? và ?xac?. "This difference shows Vietnamese divides relatively meticulously the world for the action "make an object out off dust/stain", and hence, reflects the life is mainly manual work in a particular historical period of the Vietnamese. Thus, with this category, thinking of Vietnamese quite subtle, deep and specific.

Keywords: language, cognition, verb

Title: The verb ?WASH?/?CLEAN? in English and ?RUA, ?GIAT? và ?CHUI?, ?CHA?, ?XAC? in Vietnamese

TóM TắT

Mỗi ngôn ngữ là một bức tranh về thế giới khách quan và bức tranh thế giới của mỗi dân tộc sẽ phản ánh cách nhìn, cách tri nhận về thế giới của cộng đồng ngôn ngữ đó. Chẳng hạn, để chỉ hành động ?loại bỏ bụi bẩn, vết nhơ của một đối tượng?, tiếng Anh có hai động từ ?wash? và ?clean?; trong khi đó, dựa vào đối tượng cần làm sạch và tính chất cụ thể của đối tượng, tiếng Việt dùng nhiều động từ để chỉ hành động này: ?rửa?, ?giặt?,? và ?chùi?, ?chà?, ?xạc. Sự khác biệt này cho thấy sự phân chia hiện thực tỉ mỉ của người Việt đối với các hoạt động?làm sạch một đối tượng?; và qua đó, phản ánh đời sống nghiêng về lao động chân tay trong một thời điểm lịch sử cụ thể của người Việt. Như vậy, với phạm trù này, cách tư duy của người Việt khá tinh tế, sâu sắc và cụ thể.

Từ khóa: ngôn ngữ, tri nhận, động từ

Các bài báo khác
Số 15b (2010) Trang: 30-37
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...