Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
ISBN: 978-604-84-3471-7 (2018) Trang: 291-297
Tạp chí: The second International conference marketing in the connected age

The objective of this study is to propose some solutions to improve visitors’ satisfaction to Phu Quoc Island. The data of the study were collected from domestic and foreign tourists to the island. In the research, descriptive statistical methods, Cronbach Alpha reliability coefficient, factor analysis and regression analysis are used. The results show the positive points to be promoted and the negative points to be overcome then the researchers propose solutions to improve the satisfaction levels of visitors when experiencing tourist services in Phu Quoc in the future.

Các bài báo khác
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...