Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
1113 (2020) Trang: 313-332
Tạp chí: Truyển vọng về chuyển đổi
Liên kết:

Tác giả sử dụng các phương pháp thống kê mô tả, nhân tố khám phá và hồi qui binary logistic để phân tích dữ liệu thu thập từ 200 khách du lịch miệt vường tỉnh Vĩnh Long. Kết quả phân tích cho thấy, 3 nhân tố ảnh hưởng đến việc chọn du lịch miệt vương là: Mức chi phí, Dịch vụ du lịch và Tài nguyên du lịch.

Các bài báo khác
ISBN: 978-604-84-3471-7 (2018) Trang: 291-297
Tạp chí: The second International conference marketing in the connected age
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...