Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 06 (2006) Trang: 154-161
Tải về

ABSTRACT

The experiments were carried out  to select Trichoderma spp. strains were have effective antagonistic ability on durian disease caused by Phytophthora palmivora in theMekongdelta.

The surveys on durian orchards in Cantho, Vinhlong, Tiengiang and Bentre have isolated and selected 3/45  strains of Trichoderma  antagonised well with 12 pathogenic strains of P. palmivora.

In OMon orchard, after 53 days after treating of Trichoderma strains to control P. palmivora, diseased roots and leaves recovered rapidly with the significant differences comparing to fungicide  and control treatments. This effectiveness can maintain up to 150 days after treating.

In ChoLach, the application of cow manures (30 kg/tree) added with Trichoderma fungi (Tricô-ĐHCT product, 5 g/tree with 109 spores/g) and lime (1.7 t/ha of CaO), the disease ratio of gummosis (by P. palmivora) reduced significantly comparing to control treatment. This biological control also increased the productivity and quality of durian fruits.

Keywords: antagonistic, biological control, durian, manures, Phytophthora palmivora, Trichoderma

Title: The influence of local antagonistic local strains of Trichoderma spp. on the causal agent of durian disease  by Phytophthora palmivora at CanTho and BenTre province

TóM TắT

Đề tài nhằm chọn lọc các chủng nấm đối kháng Trichoderma spp. có hiệu quả phòng trị tốt bệnh Phytopthora palmivora gây hại trên cây sầu riêng tại đồng bằng sông Cửu Long.

Kết quả khảo sát trên các vườn trồng sầu riêng tại Cần Thơ, Vĩnh Long, Tiền Giang và Bến Tre đã phân lập và chọn được 3/45 chủng nấm Trichoderma spp. đối kháng tốt với 12 chủng nấm bệnh P. palmivora trong điều kiện in-vitro.

Việc xử lý bệnh trên vườn sầu riêng ở Ô Môn  do nấm P. palmivora (gây cháy lá, chảy mủ gốc) bằng các chủng nấm Trichoderma spp. đã giúp rễ và lá bệnh phục hồi nhanh sau 53 ngày xử lý và kéo dài đến 150 ngày, khác biệt có ý nghĩa so với sử dụng thuốc trừ bệnh  và đối chứng.

Tại Chợ Lách, việc bón phân hữu cơ cho sầu riêng (30 kg/cây) có bổ sung Trichoderma (sản phẩm Tricô-ĐHCT, 5 g/cây) và vôi (1,7 t/ha CaO) đã giúp giảm tỷ lệ bệnh chảy mủ do  P. palmivora. Bón hữu cơ có Trichoderma còn giúp tăng năng suất và cải thiện chất lượng trái sầu riêng.

Từ khóa: đối kháng, phòng trừ sinh học, sầu riêng, Phytophthora palmivora, Trichoderma

Các bài báo khác
Số 16b (2010) Trang: 173-179
Tải về
Số 17a (2011) Trang: 282-285
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...