Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 17a (2011) Trang: 282-285
Tải về

ABSTRACT

The experiment was carried out to evaluate the production of endo- and exo-cellulase of Trichoderma fungi in laboratory condition. The results showed that the high active enzyme of endo-cellulase (at 7 days after inoculation) was T-LM7a, T-VTa3d, T-BM5c, T-TTAG3b and exo-cellulase (at 10 days after inoculation) was T-LM7a, T-LM7c, T-VTa3d, T-BM2a. Two strains T-LM7a and T-VTa3d produced high endo- and exo-cellulase, hence can be applied to decompose plant wastes.

Keywords: cellulase, endo-cellulase, exo-cellulase, plant wastes, Trichoderma

Title: Evaluation of cellulase released by Trichoderma isolates collected in theMekongDelta

TóM TắT

Thí nghiệm nhằm đánh giá khả năng tiết cellulase của các chủng nấm Trichoderma trong điều kiện phòng thí nghiệm. Kết quả cho thấy các chủng T-LM7a, T-VTa3d, T-BM5c và T-TTAG3b có hoạt tính enzym endo-cellulase cao ở 7 ngày sau khi nuôi cấy nấm Trichoderma và các chủng T-LM7a, T-LM7c, T-VTa3d và T-BM2a đạt hoạt tính exo-cellulase cao ở 10 ngày sau khi nuôi cấy. Hai chủng  T-LM7a và T-VTa3d đều có hoạt tính endo- và exo-cellulase cao nên có thể được áp dụng để phân hủy các xác bã thực vật.

Từ khóa: cellulase, endo-cellulase, exo-cellulase, Trichoderma, xác bã thực vật

Các bài báo khác
Số 06 (2006) Trang: 154-161
Tải về
Số 16b (2010) Trang: 173-179
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...