Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 16b (2010) Trang: 173-179
Tải về

ABSTRACT

The Trichoderma isolates were collected in the Mekong Delta and investigated for the antagonistic ability of biological control. The promised isolates were combined into some powder products according to disease objectives: ?Tricô-ĐHCT? has high effective to control root rot disease (caused by Fusarium solani) on fruit and vegetable crops; ?Tricô-Lúa Von? can control bakanae disease by F. moniliforme on rice; ?Tricô-Phytoph? can inhibit efficiently the development of Phytophthora palmivora on durian, pepper, paulownia, rubber...; ?Tricô-Nấm Hồng? can apply for biological control of pink disease by Corticium salmonicolor on perennial crops and ?Tricô-Khóm? has the highest eficiency on Phytophthora and Fusarium on pineapple.

Keywords: Bakanae, Corticium, Fusarium, Phytophthora, pink disease, root rot disease, Trichoderma

Title: The promising antagonistic products of Trichoderma of Cantho University

TóM TắT

Các chủng nấm đối kháng Trichoderma bản địa được khảo sát khả năng phòng trị bệnh trên các đối tượng gây hại cây trồng theo hướng phòng trừ sinh học. Từ kết quả đạt được, nhóm nghiên cứu đã phối hợp các chủng nấm Trichoderma này thành các sản phẩm phòng trị hiệu quả theo nhóm đối tượng như: Tricô-ĐHCT có khả năng phòng trị hiệu quả bệnh thối rễ trên cây ăn trái, rau màu (do Fusarium); Tricô-Lúa Von phòng trị được bệnh lúa Von (do F. moniliforme); Tricô-Phytoph trị bệnh do Phytophthora trên sầu riêng, tiêu, paulownia, cao su...; Tricô-Nấm Hồng phòng trị hiệu quả nấm Corticium salmonicolor gây hại trên cây đa niên và Tricô-Khóm trị được bệnh do nấm Phytophthora và Fusarium gây hại khóm.

Từ khóa: Lúa von, nấm hồng, Trichoderma, thối rễ, Tricô-ĐHCT, Tricô-Lúa Von, Tricô-Phytoph, Tricô-Nấm Hồng, Tricô-Khóm

Các bài báo khác
Số 06 (2006) Trang: 154-161
Tải về
Số 17a (2011) Trang: 282-285
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...