Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 15a (2010) Trang: 92-96
Tải về

ABSTRACT

The effect of inoculation of Azospirillum on the yield of high yield rice (varietyOM 4655) grown in Bac Lieu province was determined through a field trial.

The results showed that at 40 days after planting, the height of rice plants applied    100% N or inoculated with Azospirillum only or inoculated with Azospirillum plus 25%N was higher than the control. Number of panicle number/hill of rice applied high amount of nitrogen fertilizer was higher than those of rice inoculation with Azospirillum. Inoculated rice adding 25% nitrogen fertilizer supported the root length better than the rice plants added 100N or the control ones. Dry weight (DW) of root added 100% N or inoculated rice added 50% N were higher than other treatments significantly. DW of inoculated rice stalk added either 25% or 50%N were higher than those of rice added 100N. The length of panicle of rice was not different among the treatments. However, the amount of seed number/panicle of inoculated rice without fertilizer was the highest. The amount of seed number/panicle of rice added 100kgN/ha was the lowest. The no-seed grain number/panicle of rice added 100kgN was the highest. There was not significantly different between the yield of rice applied 100kgN and either inoculated with Azospirillum applied 25% or 50%N. However, yield of rice either applied nitrogen fertilizer or inoculation with Azospirillum was significantly different with the control. Yield of inoculated rice applied 25% or 50%N was the same yield of uninoculated rice applied 100kgN.

Keywords: Azospirillum, rice varietyOM 4655, inoculation, nitrogen fertilizer, yield

Title: Application of Azospirillum in cultivation of rice varietyOM 4655 at Bac Lieu province

TóM TắT

Để xác định khả năng tăng năng suất lúa của vi khuẩn Azospirillum lên cây lúaOM 4655, một thí nghiệm đồng ruộng đã được thực hiện tại Tỉnh Bạc Liêu.

Kết quả thí nghiệm cho thấy ở 40NSKC, chiều cao cây lúa bón 100% đạm, không bón đạm chỉ chủng vi khuẩn hay bón 25% đạm và chủng vi khuẩn Azospirillum cao hơn lúa đối chứng. Số chồi/bụi của lúa có bón 100% N cao hơn lúa chỉ chủng vi khuẩn. Khi chủng vi khuẩn Azospirillum và bón 25% đạm làm gia tăng chiều dài rễ lúa hơn đối chứng không bón đạm hoặc bón đạm cao. Trọng lượng khô (TLK) rễ lúa có bón đạm cao (100%N) và có bón 50%N và có chủng vi khuẩn cao hơn các nghiệm thức khác một cách có? ?ý ? nghĩa. Lúa có chủng vi khuẩn bón 25% hay 50%N cho TLK thân lá cao hơn lúa có bón 100%N và không chủng vi khuẩn. Không có sự khác biệt về chiều dài bông lúa giữa các nghiệm thức. Tuy nhiên, số hạt chắc/bông của lúa chủng vi khuẩn và không bónn đạm là cao nhất. Khi bón 100%N lúa có số hạt chắc/bông thấp nhất và số hạt lép/bông cao nhất. Không có sự khác biệt giữa năng suất lúa có bón 100%N và nghiệm thức có chủng vi khuẩn có bón 25%N hay 50%N. Lúa có bón đạm hay chủng vi khuẩn cho năng suất cao hơn lúa đối chứng một cách có? ?ý ? nghĩa. Lúa có chủng vi khuẩn Azospirillum có bón  25%N hoặc 50%N có năng suất tương đương với lúa bón đến 100% N.

Từ khóa: vi khuẩn Azospirillum, lúa giống OM 4655, chủng, phân đạm, năng suất

Các bài báo khác
Số 15b (2010) Trang: 132-140
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...