Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 15b (2010) Trang: 132-140
Tải về

ABSTRACT

Three Azospirillum lipoferum strains isolated and identified by Polymerase Chain Reaction (PCR) technique were used to test their ability of synthesis of Indole Acetic acid (IAA) and their effects on the growth of rice root cultivated in the greenhouse.

The results showed that all of three strains R7b1, R8b2 and R29b1 could synthetized high amout of IAA than the control in the medium without Tryptophan. Azospirillum lipoferum strain R29b1 could synthesized the highest amount of IAA (19,9àg/ml) after inoculating 4 days. These amount of IAA supported the growth of rice root length and the amount of lateral root grown in the green house. After inoculating 28 days, the rice root length were 2.03 times compared to the control.

Keywords: Azospirillum lipoferum, Indole Acetic acid (IAA), tryptophan, rice root, green house

Title: Effect of Indole Acetic acid (IAA) synthesized by Azospirillum on the growth of rice root grown in the green house

TóM TắT

Ba dòng vi khuẩn Azospirillum lipoferum phân lập được từ rễ lúa, nhận diện bằng kỹ thuật PCR, được chọn để khảo sát khả năng tổng hợp IAA và ảnh hưởng của chúng lên sự phát triển của rễ lúa trong điều kiện nhà lưới.

Kết quả thí nghiệm cho thấy, cả ba dòng R7b1 R8b2 và R29b1 đều tổng hợp được lượng IAA nhiều hơn đối chứng trong môi trường nuôi không có Tryptophan. Dòng R29b1 tổng hợp được lượng IAA nhiều nhất 19,9àg/ml vào ngày thứ 4 sau khi chủng. Lượng IAA này góp phần làm tăng chiều dài rễ lúa và tăng số lượng rễ phụ trong thí nghiệm nhà lưới. Chiều dài rễ lúa tăng 2,03 lần so với đối chứng khi được chủng dòng R29b1 sau 28 ngày.

Từ khóa: Azospirillum lipoferum, Indole Acetic acid (IAA), tryptophan, rễ lúa,         nhà lưới 

Các bài báo khác
Số 15a (2010) Trang: 92-96
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...