Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 13 (2010) Trang: 199-208
Tác giả: Trần Quang Vinh,
Tải về

ABSTRACT

Through farmer survey and field observations from September 2008 to June 2009 on 25 Barbados cherry (Malpighia glabra L.) orchards of Tien Giang, Vinh Long and Ben Tre provinces, 29 insect pests were recorded, and the most common ones were Bactrocera dorsalis (Hendel), B. correcta (Bezzi), Ceroplastes sp., Archips micaceana Walker and Euproctis sp. (Lepidoptera: Limantriidae). Among these five insect pests, only Bactrocera dorsalis and Ceroplastes sp. caused severe damage to Malpighia glabra L. Through the research, morpho-biological characteristics of Archips micaceana Walker in the condition of the lab (T= 28 ? 31oC, H= 74 - 86%) also have been described thoroughly.

Keywords: Archips micaceana Walker, Bactrocera, Ceroplastes, Euproctis, insect, Malpighia glabra L., pests

Title: Insect pests on Malpighia glabra L. at some areas of Mekong Delta of Vietnam  and biological characteristics of Archips micaceana Walker (Lepidoptera: Tortricidae)

TóM TắT

Kết quả điều tra nông dân và điều tra trực tiếp ngoài đồng từ 9/2008 đến 6/2009, trên 25 vườn tại Tiền Giang, Vĩnh Long và Bến Tre ghi nhận có 29 loài côn trùng gây hại trên cây Sơ ri. Các loài hiện diện phổ biến bao gồm ruồi đục trái Bactrocera dorsalis (Hendel) và B. correcta (Bezzi), rệp ốc Ceroplastes sp., sâu xếp lá Archips micaceana Walker và sâu róm Euproctis sp. (Lepidoptera: Limantriidae). Trong 5 loài hiện diện phổ biến, hai loài gây hại quan trọng nhất là ruồi đục trái Bactrocera dorsalis và rệp ốc Ceroplastes sp. Trong quá trình nghiên cứu, một số đặc điểm hình thái và sinh học của Archips micaceana Walker trong điều kiện phòng thí nghiệm (T = 28 - 31oC,                   H = 74 - 86%) cũng được khảo sát và mô tả.

Từ khóa: Archips micaceana Walker, Bactrocera, Ceroplastes, Euproctis, côn trùng gây hại, Malpighia glabra L., cây Sơ ri

Các bài báo khác
Số 13 (2010) Trang: 170-179
Tác giả: Trần Quang Vinh,
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...