Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
24 (2017) Trang: 83-90
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp

Nghiên cứu đã ghi nhận được 25 loài, thuộc 19 giống, 14 họ và 1 loài chỉ định danh đến họ ở Vồ Thiên Tuế - Núi Cấm, An Giang. Lycosidae có 2 giống và 5 loài, cao nhất trong tổng số 26 loài ghi nhận được. Có 5 loài (Typ.1, Ctenus captiosus, Latouchia batuensis, Pardosa lugubris, Opopaea apicalis) ghi nhận mới cho khu hệ nhện Việt Nam. Rừng tự nhiên có thành phần loài đa dạng nhất (22 loài) trong khi đó số lượng cá thể thu được cao nhất ở rừng trồng (674 cá thể). Mùa mưa (23 loài, 17 giống, 13 họ) có thành phần loài đa dạng hơn mùa khô (20 loài, 16 giống, 13 họ). Số lượng loài và cá thể nhện thu được vào mùa mưa cũng cao hơn mùa khô ở cả ba sinh cảnh (rừng tự nhiên, rừng trồng và vườn tạp).

Các bài báo khác
34 (2012) Trang: 59
Tạp chí: Tạp chí Sinh học
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...