Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
9 (2020) Trang: 77-85
Tạp chí: Dong Thap University Journal of Science
Liên kết:

This survey recorded 40 amphibian and reptile species belonging to 32 genera, 16 families and 3 orders distributing in Tram Chim National Park. The diverse families were Dicroglossidae (3 genera, 4 species) and Homalopsidae (3 genera 8 species). Two amphibian and 17 reptile species were added to Tram Chim National Park checklist. There were six rare and endangered species listed in Vietnam's Red Book, IUCN Red List, Decree 06 of the Government, and CITES. Three species including Occidozyga lima, Hylarana erythraea and Enhydris enhydris distributed widely throughout the survey region. The obtained data can be used to evaluate biodiversity level in Tram Chim National Park adapting climate change.

Các bài báo khác
34 (2012) Trang: 59
Tạp chí: Tạp chí Sinh học
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...