Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
17 (4) (2015) Trang: 338-342
Tạp chí: Asia Journal of Natural Product Research

From the leaves of Cleome chelidonii L.f., two new flavonol glycosides, named cleomesides A (1) and B (2), and four known compounds, quercetin 3-O-bglucopyranosyl (1 ! 2)-a-rhamnoside-7-O-a-rhamnoside (3), ethyl a-galactopyranoside (4), adenine (5) and glycerol monostearate (6), were isolated. The structures of all isolated compounds (1–6) were determined by NMR spectroscopy and mass spectrometry. The data of known compounds (3–6) were further compared with the reported data for these compounds.

Các bài báo khác
Số 06 (2006) Trang: 97-102
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...