Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 06 (2006) Trang: 97-102
Tải về

ABSTRACT

The essential oil extraction of dried fruits of black pepper (Piper nigrum L.) from Chuse district (province Gialai) by means of supercritical carbon dioxide as a solvent was carried out for the first time. The chemical composition of essential oils was analyzed by GC and GC/MS. The results indicated the essential oils obtained by the supercritical fluid extraction had higher level of sesquiterpene hydr0 Carbons to monoterpenes. When the pressure increased (110 bar), Piperine, the main pungent component of black peper oleoresin was obtained.

Keywords: black pepper oil, Piper nigrum L., supercritical carbon dioxide, extraction, supercritical fluid extraction, oleoresin

Tilte: Survey on the chemical composition of essential oils from Piper nigrum L. using supercritical carbon dioxide extraction

TóM TắT

Tinh dầu hạt tiêu trồng tại huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai, lần đầu tiên được chiết xuất bằng phương pháp CO2 lỏng siêu tới hạn. Thành phần hoá học của tinh dầu được phân tích bằng GC và GC/MS. Kết quả cho thấy hàm lượng sesquiterpene cao hơn monoterpene. Khi áp suất đến 110 bar, thu được alkaloid piperine, một chất cay của thành phần nhựa tiêu.

Từ khóa: Tinh dầu tiêu, cây tiêu, CO2 lỏng siêu tới hạn, nhựa tiêu

Các bài báo khác
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...