Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 05 (2006) Trang: 32-39
Tải về

ABSTRACT

An experiment was carried out  on 30 Sindhi*Local crossed steers at initial body weight of 100-120 kg, reared during 240 days. The animals were alloted into a complete randomized design of  5 treatments with 6 replications. The treatments were concentrates of different protein ingredients: 45% (marine assorted) fish meal (50% CP), 32% fish meal, 43% copra meal cum 2.5% fish meal, 99% copra meal and the regular contrate of the farm. Roughage ingredients for all treatments were rice straw, urea-treated rice straw, fresh tapioca waste and fresh grass.

Rusults were that animals on diets with 43% copra meal cum 2.5% fish meal had the best average daily weight gain of 493.5 g , concentrate:gain ratio (dry matter basis) of 7.97 and carcass dress-out of 52.77%, followed by those with 45% fish meal having the corresponding data of 410g, 9.52, 50.05%.

Keywords: Fish meal, Copra meal, Sindhi*Local steers, liveweight gain, FCR, carcass values

Title: Effects on protein feed ingredients on carcass and physiochemical values of Sindhi*Local steers in An Giang province

TóM TắT

Thí nghiệm được thực hiện trên 30 bê cai sữa laiSindtrọng lượng 100kg-120kg/con trong thời gian 240 ngày. Thí nghiệm được bố trí theo thể thức hoàn toàn ngẫu nhiên với 5 nghiệm thức và 6 lần lặp lại, mỗi nghiệm thức được cung cấp thức ăn cơ sở gồm rơm khô, rơm urê, bã mì ướt, cỏ tươi và được bổ sung hỗn hợp tinh có tỉ lệ thức ăn đạm lần lượt 45% bột cá tạp, 32% bột cá tạp, 43% bánh dầu dừa + 2,5% bột cá tạp, 99% bánh dầu dừa, (thức ăn trại) 

Kết quả thí nghiệm thu được như sau: bò nuôi với khẩu phần hỗn hợp tinh có 43% bánh dầu dừa và 2,5% bột cá có tăng trọng 493,50 g/bò/ngày, hệ số chuyển hóa thức ăn tính theo vật chất khô là 7,97, tỉ lệ thịt xẻ 52,77%, kế đến là bò nuôi với khẩu phần hỗn hợp tinh có 45% bột cá tạp có tăng trọng 410 g/bò/ngày, hệ số chuyển hóa thức ăn tính theo vật chất khô 9,52, tỉ lệ thịt xẻ 50,05.

Từ khóa: Bột cá, bánh dầu dừa, bò lai sind, tăng trọng, hệ số chuyển hóa thức ăn, giá trị thân thịt

Các bài báo khác
Số 05 (2006) Trang: 24-31
Tác giả: Đoàn Hữu Lực
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...