Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 28 (2013) Trang: 125-129
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 05/08/2013

Ngày chấp nhận: 30/10/2013

 

Title:

Monitoring of the sweet potato weevil (Cylas formicarius) by using synthetic sex pheromone traps in Vinh Long province

Từ khóa:

Cylas formicarius, bẫy pheromone giới tính, mật số quần thể, sùng khoai lang

Keywords:

Cylas formicarius, sex pheromone trap, monitoring, population density

ABSTRACT

Population dynamics of the sweet potato weevil (Cylas formicarius) in two consecutive sweet potato crop seasons and in a whole year was surveyed by using synthetic sex pheromone traps at Binh Minh and Binh Tan districts (Vinh Long province). In a crop season survey, the population density of C. formicarius was low in the vegetative period, increased rapidly from tuber bearing to harvest of sweet potato. Otherwise, there was an accumulation of C. formicarius density from the first to the second crop season. In a whole year survey, C. formicarius adults appeared throughout the year with the density was much depended upon the status of tuber bearing of sweet potato in field.

TóM TắT

Diễn biến mật số quần thể của sùng khoai lang (Cylas formicarius) trong hai vụ khoai liên tiếp và trong cả năm đã được khảo sát bằng biện pháp đặt bẫy pheromone giới tính tổng hợp tại huyện Bình Minh và huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long. Trong một vụ khoai, mật số quần thể của sùng khoai lang giữ ở mức thấp vào giai đoạn đầu vụ, bắt đầu tăng vào lúc khoai tạo củ và đạt cao nhất vào giai đoạn thu hoạch. Có sự tích lũy mật số của sùng khoai lang từ vụ 1 sang vụ 2. Trong khảo sát cả năm, kết quả ghi nhận cho thấy thành trùng sùng khoai lang hiện diện quanh năm với mật số quần thể phụ thuộc nhiều vào tình trạng mang củ của khoai trên đồng ruộng.

Các bài báo khác
Số 21b (2012) Trang: 116-123
Tải về
Số 44 (2016) Trang: 31-37
Tải về
Số 43 (2016) Trang: 35-44
Tải về
 

CTUJoS indexed by Crossref

Vietnamese | English


BC thường niên 2018


Con số ấn tượng (VN | EN)


Bản tin ĐHCT


TCKH tiếng Việt


TCKH tiếng Anh

 
 
Vui lòng chờ...