Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 30 (2014) Trang: 60-65
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 30/08/2013

Ngày chấp nhận: 26/02/2014

 

Title:

The factors influencing the poor women?s participation in labour force in Can Tho

Từ khóa:

Giáo dục, hồi quy nhị nguyên, kiểu gia đình, nhận thức vai trò giới, phụ nữ tham gia lao động

Keywords:

Binary logistic regression, education, family type, gender awareness, women?s participation in labour force (WPLF)

ABSTRACT

Althought women play crucial role in economic development, at somewhere, having obstacles to women?s participation in labour force (WPLF), especially poor women. This study is aimed at identifying the individual, family, socio-economic determinants of poor women?s work in Can Tho. Data from the study were collected from a survey on 125 women living in poor, near-poor and escaped-poor household in Can Tho. Research methods include descriptive statistics, independent sample T-test, Chi-squared test, Cronbach's Alpha test, exploratory factor analysis (EFA) and binary logistic regression. Research results showed that five of independent variables leading the poor women joined to economic activities includes: (1) gender awareness, (2) education, (3) family type, (4) number of children in age group 7-22, (5) total family income. Women in labour force have more social capital than otherwise, however, there's no statistic significance between social captital and WPLF. Similarly, membership in WomenUnionis a non significant independent variable, although correlated with WLFP.

TóM TắT

Mặc dù phụ nữ đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển kinh tế nhưng ở một số nơi việc tham gia phát triển kinh tế của người phụ nữ, đặc biệt là đối tượng phụ nữ nghèo còn gặp nhiều hạn chế. Mục đích của nghiên cứu này là phân tích sự ảnh hưởng của các nhân tố cá nhân, gia đình, kinh tế và xã hội đến việc tham gia phát triển kinh tế của phụ nữ nghèo Thành phố Cần Thơ. Số liệu của nghiên cứu được thu thập từ 125 phụ nữ thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo và vừa thoát nghèo tại địa bàn Thành phố Cần Thơ. Các phương pháp thống kê mô tả, kiểm định t với mẫu độc lập, kiểm định chi bình phương, kiểm định Cronbach?s Alpha, phân tích nhân tố khám phá và phân tích hồi quy nhị phân được sử dụng trong nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu cho thấy có 5 nhân tố tác động đến việc tham gia phát triển kinh tế của người phụ nữ nghèo: (1) Nhận thức vai trò giới, (2) Trình độ học vấn, (3) Kiểu gia đình, (4) Số con từ 7-22 tuổi, (5) Tổng thu nhập gia đình. Nhóm phụ nữ làm kinh tế có vốn xã hội cao hơn nhưng điều này không ảnh hưởng đến việc tham gia phát triển kinh tế của người phụ nữ. Mặc dù có mối quan hệ thống kê giữa thành viên hội phụ nữ và việc tham gia phát triển kinh tế nhưng biến độc lập này không có ý nghĩa dự báo trong mô hình.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...