Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 11a (2009) Trang: 228-236
Tác giả: Bùi Xuân Mến
Tải về

ABSTRACT

A series of experiments were conducted on smallholdings and on the experimental duck farm ofCanthoUniversityin theMekongDelta to evaluate performances and effects of the integrated ducks-rice and duck-rice-fish systems. These integrated systems reduced nitrogen fertilizer application, increased rice yields and increased total net economic benefits of the integrations.

Use of duckweed (Lemna minor) in diets of growing ducks showed that the ducks fed duckweed grew as well as those fed the diet supplemented with protein from soya beans. Local breeding ducks fed duckweed as a complete replacement for protein supplement gave laying rate, fertile eggs as those fed the feed supplemented protein from soya bean and fish meal.  

Use of water hyacinth (Eichhornia crassipes) to replace 5-25% the dry matter in diets of meat ducks did not influence to live weight gain and decreased feed costs 0.6-6.2%, respectively.

Keywords: Duck, rice, fish, integration, insect, weed, yield, duckweed, water hyacinth, gain

Title: Evaluation of integrated systems and uses of water plants in diets for duck production in the mekong delta 

TóM TắT

Một loạt thí nghiệm được thực hiện tại nông hộ và trại thực nghiệm Trường Đại học Cần Thơ để đánh giá ảnh hưởng của phương thức canh tác kết hợp vịt-lúa, vịt-cá-lúa về năng suất và hiệu quả của hệ thống. Hệ thống canh tác kết hợp này đã giảm được lượng phân đạm sử dụng nhưng làm tăng năng suất lúa. Tổng lợi tức từ hệ thống canh tác kết hợp này cũng tăng lên.

Sử dụng bèo tấm (Lemna minor) trong khẩu phần vịt thịt chỉ cho thấy, vịt ăn khẩu phần có bèo tấm đã đạt mức tăng trọng ngang với vịt ăn khẩu phần có bổ sung bột đậu nành. Vịt sinh sản địa phương cho ăn bèo tấm thay thế hoàn toàn protein bổ sung có tỷ lệ đẻ, tỷ lệ trứng có phôi ngang với vịt cho ăn khẩu phần có protein bổ sung từ đậu nành và bột cá.

Sử dụng bèo lục bình (Eichhornia crassipes) thay thế từ 5-25% vật chất khô trong khẩu phần vịt thịt đã không làm ảnh hưởng đến tăng trọng của vịt và giảm được chi phí thức ăn 0,6 - 6,2%.

Từ khóa: Vịt, lúa, cá, kết hợp, côn trùng, cỏ dại, sản lượng, bèo tấm, bèo lục bình, tăng trọng

Các bài báo khác
Số 16a (2010) Trang: 199-208
Tải về
(2015) Trang: 63-73
Tác giả: Bùi Xuân Mến
Tạp chí: HỘI NGHỊ KHOA HỌC TOÀN QUỐC CHĂN NUÔI - THÚ Y
(2015) Trang: 51-62
Tác giả: Bùi Xuân Mến
Tạp chí: HỘI NGHỊ KHOA HỌC TOÀN QUỐC CHĂN NUÔI - THÚ Y
1 (2012) Trang: 248
Tác giả: Bùi Xuân Mến
Tạp chí: Nông nghiệp & PTNT
147 (2011) Trang: 32
Tác giả: Bùi Xuân Mến
Tạp chí: Khoa học Kỹ thuật Chăn nuôi
153 (2011) Trang: 39
Tác giả: Bùi Xuân Mến
Tạp chí: Khoa học Kỹ thuật Chăn nuôi
(2009) Trang:
Tạp chí: Proceedings of the Workshop on the technology Development for Livestock Production, JIRCAS - CTU
(2009) Trang:
Tạp chí: Regional Seminar – Workshop on Livestock – Based Sustainable Farmaing Systems in the Lower Mekong Basin MEKARN Cantho Uni. 23-25 May 2005
(2009) Trang:
Tạp chí: Proceedings of the Workshop on the technology Development for Livestock Production, JIRCAS - CTU
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...