Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 16a (2010) Trang: 199-208
Tải về

ABSTRACT

A study on duck production was carried out in Dongthap province to evaluate the use of golden apple snail pests as a protein supplement to replace the soya bean meal in diets of  ducklings from 28 to 60 days of age. The experiment was a completely randomized design, with three treatments and four replicates. The treatments were 0, 45 and 90% protein of the snails replacing for protein from soya bean meal in the diets of 16% protein for the ducklings. Each plot of the experiment consisted of six ducks balanced for sex.

The results of the experiment showed that daily live weight gains of the ducks supplemented different protein levels from the snails were higher than those from the soya bean meal (p<0.001). Feed conversion ratios of the experimental ducks fed the diets which supplemented protein from the snails were lower than those from the soya bean meal (p<0.001). The feed cost per kg of live weight gain was lowest for the growing ducks fed the diets completely supplemented protein from the snails.

Use of the golden apple snails as a protein suplement source in diets of meat ducks contributed decreasing feed cost from the purchase of protein feed, created the work for the local labours, eliminated the damage from the snails and decreased the pollutions from using the toxic chemicals to kill the snail pests.

Keywords: Golden apple snail pests, protein, meat ducks, weight gain, benefits

Title: Use of Golden apple snail pests as a protein supplement in diets of meat ducks

TóM TắT

Một nghiên cứu trên vịt được thực hiện tại tỉnh Đồng Tháp để đánh giá sử dụng ốc bươu vàng làm thức ăn bổ sung protein thay thế bánh dầu đậu nành trong khẩu phần nuôi vịt thịt từ 28 đến 60 ngày tuổi. Thí nghiệm được bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên với 3 nghiệm thức và 4 lần lặp lại. Các nghiệm thức thí nghiệm có 0, 45 và 90% protein bổ sung từ ốc bươu vàng thay thế protein từ bánh dầu đậu nành trong khẩu phần 16% protein. Mỗi đơn vị thí nghiệm có 6 vịt được cân đối trống mái.

Kết quả thí nghiệm đã chỉ cho thấy vịt sinh trưởng được bổ sung các mức protein khác nhau từ ốc bươu vàng thay cho bánh dầu đậu nành có mức tăng trọng hàng ngày đều cao hơn những vịt chỉ được bổ sung protein từ bánh dầu đậu nành (p<0,001). Hệ số chuyển hoá thức ăn của vịt ăn khẩu phần có protein bổ sung từ ốc bươu vàng đều thấp hơn vịt được bổ sung protein chỉ từ bánh dầu đậu nành (p<0,001). Chi phí thức ăn cho mỗi kg tăng trọng thấp nhất ở vịt ăn khẩu phần có bổ sung protein hoàn toàn từ ốc bươu vàng.

Sử dụng ốc bươu vàng làm thức ăn bổ sung protein nuôi vịt thịt góp phần làm giảm chi phí mua thức ăn protein từ đậu nành, tạo được công ăn việc làm cho người lao động nông nghiệp nông thôn, loại trừ được sự gây hại của ốc bươu vàng và làm giảm sự ô nhiễm từ việc sử dụng các chất hoá học độc hại để diệt ốc.  

Từ khóa: ốc bươu vàng gây hại, protein, vịt thịt, tăng trọng, hiệu quả kinh tế 

Các bài báo khác
Số 11a (2009) Trang: 228-236
Tác giả: Bùi Xuân Mến
Tải về
(2015) Trang: 63-73
Tác giả: Bùi Xuân Mến
Tạp chí: HỘI NGHỊ KHOA HỌC TOÀN QUỐC CHĂN NUÔI - THÚ Y
(2015) Trang: 51-62
Tác giả: Bùi Xuân Mến
Tạp chí: HỘI NGHỊ KHOA HỌC TOÀN QUỐC CHĂN NUÔI - THÚ Y
1 (2012) Trang: 248
Tác giả: Bùi Xuân Mến
Tạp chí: Nông nghiệp & PTNT
147 (2011) Trang: 32
Tác giả: Bùi Xuân Mến
Tạp chí: Khoa học Kỹ thuật Chăn nuôi
153 (2011) Trang: 39
Tác giả: Bùi Xuân Mến
Tạp chí: Khoa học Kỹ thuật Chăn nuôi
(2009) Trang:
Tạp chí: Proceedings of the Workshop on the technology Development for Livestock Production, JIRCAS - CTU
(2009) Trang:
Tạp chí: Regional Seminar – Workshop on Livestock – Based Sustainable Farmaing Systems in the Lower Mekong Basin MEKARN Cantho Uni. 23-25 May 2005
(2009) Trang:
Tạp chí: Proceedings of the Workshop on the technology Development for Livestock Production, JIRCAS - CTU
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...