Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 40 (2015) Trang: 66-74
Tác giả: Huỳnh Thanh Nhã
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận:09/06/2015

Ngày chấp nhận: 29/10/2015

Title:

Analysis of factors affecting the need for credit of students in public colleges in Can Tho

Từ khóa:

Tín dụng, sinh viên, trường cao đẳng công lập, Cần Thơ

Keywords:

Credit, students, public colleges, Can Tho

ABSTRACT

Education and training is the key issue which has aroused concern of the whole society, especially as increasingwhen the demand for highly skilled workers is increasing. Being a part of the public participation and tuition-fees increasing schemes of Vietnam Ministry of Education and Training, the credit support program for students iwas adjusted again by the government, aiming towith the goal of “non any dropping-out students”not letting any students drop out. This study used stratification sampling method to survey 282 students borrowing loans. Comparable statistical method and linear regression models were selectused to explore factors affecting students’the need for credit of students. Thus, four solutions including increasing the loan amount, diversifying borrowers, increasing frequency of disbursement and ensuring loan funds awere proposed to enhance the capacity to meetsatisfy the need for credit of students in public colleges in Can Tho.

TÓM TẮT

Giáo dục và đào tạo là một vấn đề quan trọng luôn được toàn xã hội quan tâm, nhất là khi nhu cầu về lao động có trình độ cao ngày càng tăng. Nằm trong lộ trình xã hội hóa giáo dục và đặc biệt là đề án tăng học phí của Bộ Giáo dục và Đào tạo, chương trình tín dụng ưu đãi cho sinh viên một lần nữa được chính phủ quan tâm điều chỉnh, với mục tiêu không để sinh viên nào phải bỏ học. Nghiên cứu này sử dụng phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên phân tầng để khảo sát 282 sinh viên vay vốn và phương pháp thống kê so sánh, mô hình hồi quy tuyến tính đa biến được chọn để phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến nhu cầu tín dụng của sinh viên, từ đó đề xuất 4 giải pháp gồm tăng định mức tiền vay, mở rộng đối tượng cho vay, tăng số lần giải ngân và đảm bảo nguồn vốn cho vay, nhằm nâng cao mức độ đáp ứng nhu cầu vay vốn của sinh viên các trường cao đẳng công lập Cần Thơ.

 

Các bài báo khác
Số 46 (2016) Trang: 20-29
Tác giả: Huỳnh Thanh Nhã
Tải về
Số 36 (2015) Trang: 72-80
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...