Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 46 (2016) Trang: 20-29
Tác giả: Huỳnh Thanh Nhã
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 12/08/2016

Ngày chấp nhận: 28/10/2016

 

Title:

Factors affecting scientific research capacity of lecturers in public colleges in Can Tho city

Từ khóa:

Nghiên cứu khoa học, giảng viên, trường cao đẳng công lập, thành phố Cần Thơ

Keywords:

Can Tho city,  lecturers, public colleges, scientific research

ABSTRACT

This study is aimed to analyze factors affecting scientific research capacity of lecturers in public colleges based on a survey of 125 faculty members at public colleges in Can Tho city. The methods of Cronbach's Alpha test, exploratory factor analysis (EFA) and multiple regression were used in the study. The results showed that factors affecting research capacity of faculty members included: work environment, awareness, personal competence, motivation, age and expertise field of lecturers. Of which, work environment and awareness had the greatest influence on scientific research capacity of lecturers.

TÓM TẮT

Nghiên cứu này phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng tham gia nghiên cứu khoa học của giảng viên các trường cao đẳng công lập, trên cơ sở khảo sát 125 giảng viên tại các trường cao đẳng công lập của thành phố Cần Thơ. Nghiên cứu sử dụng phương pháp kiểm định Cronbach’s Alpha và phân tích nhân tố khám phá (EFA) để kiểm định và xây dựng các thang đo. Bên cạnh đó, phương pháp hồi quy tuyến tính bội được sử dụng để tìm ra các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng tham gia nghiên cứu khoa học của giảng viên. Kết quả cho thấy, các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng tham gia nghiên cứu khoa học của giảng viên bao gồm: Môi trường làm việc, Nhận thức, Năng lực cá nhân, Động cơ thực hiện, Tuổi và Lĩnh vực chuyên môn của giảng viên. Trong đó, nhân tố Môi trường làm việc và Nhận thức có tác động nhiều nhất đến khả năng tham gia nghiên cứu khoa học của giảng viên.

Trích dẫn: Huỳnh Thanh Nhã, 2016. Các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng tham gia nghiên cứu khoa học của giảng viên các trường cao đẳng công lập ở thành phố Cần Thơ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 46d: 20-29.

Các bài báo khác
Số 40 (2015) Trang: 66-74
Tác giả: Huỳnh Thanh Nhã
Tải về
Số 36 (2015) Trang: 72-80
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...