Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 36 (2015) Trang: 72-80
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 30/09/2014

Ngày chấp nhận: 27/02/2015

Title:

Internal factors affecting the competitiveness of private enterprises in Can Tho City

Từ khóa:

Năng lực cạnh tranh, doanh nghiệp, kinh tế tư nhân, Cần Thơ

Keywords:

Competitiveness, enterprise, private sector, Can Tho

ABSTRACT

In the context of international integration, enterprises from the private sector in Vietnam in general and in Can Tho in particular were facing strict competition. This research was conducted to propose measures for improving competitiveness of private enterprises in Can Tho City. Data of the research were collected by surveying 456 private enterprises in Can Tho City. Factor analysis and multivariate regression analysis were used in this study. The research results identified internal factors affecting the competitiveness of private enterprises in Can Tho including building relationships, marketing capacity, human resources and management capacity, fianacial capacity, research and development of products. Then, a number of measures related to building relationships, improving marketing capacity, human resources and management capacity of the head of the enterprises, financial capacity, research and development of products and building brand was proposed to contribute for the improvement of the competitive capacity of  these private firms.

TÓM TẮT

Doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế tư nhân ở Việt Nam nói chung và ở Cần Thơ nói riêng đang đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng. Nghiên cứu này được thực hiện nhằm đề xuất giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp kinh tế tư nhân tại Thành phố Cần Thơ. Số liệu nghiên cứu được thu thập bằng cách khảo sát 456 doanh nghiệp kinh tế tư nhân tại Thành phố Cần Thơ. Phương pháp phân tích nhân tố (EFA) và phân tích hồi quy đa biến được sử dụng để phân tích dữ liệu nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu đã xác định 6 nhân tố nội tại ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp kinh tế tư nhân tại Cần Thơ bao gồm mối quan hệ, năng lực marketing, nguồn nhân lực và năng lực quản lý của chủ doanh nghiệp, năng lực tài chính, năng lực nghiên cứu và phát triển sản phẩm. Từ đó, một số giải pháp liên quan đến việc xây dựng mối quan hệ, nâng cao năng lực marketing, chất lượng nguồn nhân lực và năng lực quản lý của người đứng đầu doanh nghiệp, năng lực tài chính, nghiên cứu và phát triển sản phẩm và xây dựng thương hiệu được đề xuất nhằm góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp này.

Các bài báo khác
Số 46 (2016) Trang: 20-29
Tác giả: Huỳnh Thanh Nhã
Tải về
Số 40 (2015) Trang: 66-74
Tác giả: Huỳnh Thanh Nhã
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...