Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
14 (2017) Trang: 28-31
Tạp chí: Ngân hàng
Liên kết:

Mục tiêu chính của nghiên cứu này là xác định thực trạng cạnh tranh và các yếu tố tác động đến quyền lực thị trường của các ngân hàng thương mại (NHTM) ở Việt Nam. Số liệu sử dụng trong nghiên cứu là số liệu dạng bảng được thu thập chủ yếu từ các báo cáo thường niên của 23 NHTM trong giai đoạn 2008-2015. Kết quả cho thấy các yếu tố như tỷ lệ vốn tự có trên tổng tài sản, quy mô ngân hàng, thu nhập ngoài lãi có tác động cùng chiều với quyền lực thị trường, trong khi đó tỷ lệ dự phòng rủi ro tín dụng trên các khoản vay có tác động nghịch chiều. 

Các bài báo khác
 

CTUJoS indexed by Crossref

Vietnamese | English


BC thường niên 2018


Con số ấn tượng (VN | EN)


Bản tin ĐHCT


TCKH tiếng Việt


TCKH tiếng Anh

 
 
Vui lòng chờ...