Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
24 (2016) Trang: 1-11
Tạp chí: Tạp chí khoa học Đại học Trà Vinh
Liên kết:

Mục tiêu chính của nghiên cứu này là xác định mối quan hệ giữa tăng trưởng và rủi ro tín dụng tại các ngân hàng thương mại (NHTM) Việt Nam. Số liệu sử dụng trong nghiên cứu là số liệu dạng bảng được thu thập chủ yếu từ các báo cáo thường niên của 29 NHTM trong giai đoạn 2007-2014. Để phân tích mối quan hệ này, tác giả tiến hành phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến tăng trưởng cũng như rủi ro tín dụng. Theo đó, mô hình ảnh hưởng cố định là phù hợp khi phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến tăng trưởng tín dụng (TTTD) tại các NHTM Việt Nam. Trong đó, các yếu tố tỷ lệ lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu, tăng trưởng vốn huy động, tỷ lệ chi phí hoạt động có tác động cùng chiều với tăng trưởng tín dụng, trong khi quy mô ngân hàng, hệ số thanh khoản tác động nghịch chiều. Đối với mô hình các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng (RRTD) tại các NHTM Việt Nam, kết quả ước lượng chỉ ra rằng tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu, tỷ lệ lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu, tỷ lệ chi phí hoạt động, quy mô ngân hàng và tốc độ tăng trưởng kinh tế đều có tác động tới rủi ro tín dụng của ngân hàng được đo lường bằng tỷ lệ nợ xấu. Từ đó có thể đưa ra kết luận rằng không tồn tại mối quan hệ giữa tăng trưởng tín dụng và rủi ro tín dụng tại các NHTM Việt Nam.

Các bài báo khác
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...