Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2017) Trang: 28-35
Tác giả: Lê Ngọc Triết
Tạp chí: Kỷ yếu Hội thảo khoa học vận dụng nghị quyết đại hội lần thứ XII vào việc giảng dạy các môn lý luận chính trị ở các trường đại học và cao đẳng
Liên kết:

Những vấn đề lý luận trong văn kiện Đại hội XII của Đảng Cộng sản Việt Nam có liên quan đến nội dung các môn lý luận chính trị. Do đó, nghiên cứu nghị quyết Đại hội XII để phục vụ công tác giảng dạy các môn lý luận chính trị cần thiết. Nội dung nghiên cứu tận trung vào vấn đề: xây dựng con người Việt Nam giai đoạn hiện nay trong bối cảnh còn tồn tại những nguy cơ "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù dịch nhằm chống phá nước ta; nguy cơ suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong một bộ phận người Việt Nam; giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa lợi ích cá nhân và lợi ích cộng đồng.

Các bài báo khác
Tập 56, Số 1 (2020) Trang: 195-201
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...