Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 56, Số 1 (2020) Trang: 195-201
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 01/11/2019

Ngày nhận bài sửa: 15/11/2019

Ngày duyệt đăng: 28/02/2020

 

Title:

An analysis of teaching and learning the subject “Basic principles of Marxism - Leninnism” at Can Tho University

Từ khóa:

Lý luận chính trị, Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin, Trường Đại học Cần Thơ

Keywords:

Basic principles of Marxism-Leninism, Can Tho University, Political Sciences

ABSTRACT

Over the last ten years, teaching and learning the three different components of Marxism-Leninism, namely Philosophy, Political Economy and Scientific Socialism has experienced a significant change. This mainly relates to the fact that these integral parts were combined and renamed as a new subject ‘The Basic Principles of Marxism-Leninism’. This combination causes three issues: (1) trivialisation of the science; (2) lack of in-depth academic research; and (3) deskillingand unsustained teaching career in Marxism - Leninism.  As a result, the outcomes of the integrated subject have been unlikely achieved owing to the majority of instructors’ absence of self-confidence in teaching and relaxing evaluative criteria of students’ learning outcomes. Additionally, learners have gained less incentive in studying, attended the classes less frequently and devalued political sciences. Several solutions were proposed to improve the quality of learning the subject in the context of Can Tho University.

TÓM TẮT

Theo cải cách dạy và học lý luận chính trị gần 10 năm trở lại đây, các môn Triết học Mác - Lênin, Kinh tế chính trị Mác - Lênin và Chủ nghĩa xã hội khoa học đã gộp chung lại thành lý luận chính trị và được định danh là “Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin”. Điều này dẫn đến những bất cập: tầm thường hóa khoa học trong thực tiễn giảng dạy, làm mất đi tính chuyên môn sâu, tínhchuyên nghiệp bền vững trong giảng dạy các môn khoa học Mác – Lênin. Hậu quả là dẫn đến sự phiến diện trong truyền thụ tri thức ảnh hưởng chất lượng dạy và học do giáo viên thiếu tự tin khi giảng dạy những học phần không thuộc chuyên môn, sinh viên thiếu tích cực, xem thường môn học lý luận chính trị.... Nghiên cứu thực trạng dạy và học môn Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin ở Trường Đại học Cần Thơ hiện nay sẽ khắc phục được những hạn chế trong việc giảng dạy học phần này và đây là cơ sở khoa học để triển khai chương trình lý luận chính trị theo nội dung đổi mới hiện nay.

Trích dẫn: Lê Ngọc Triết và Phan Thị Phương Anh, 2020. Thực trạng dạy và học môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin ở Trường Đại học Cần Thơ hiện nay. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 56(1C): 195-201.

Các bài báo khác
(2017) Trang: 28-35
Tác giả: Lê Ngọc Triết
Tạp chí: Kỷ yếu Hội thảo khoa học vận dụng nghị quyết đại hội lần thứ XII vào việc giảng dạy các môn lý luận chính trị ở các trường đại học và cao đẳng
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...