Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 133-137
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 26/9/2014

Ngày chấp nhận: 07/11/2014

Title:

A preliminary study of diabete in dogs at Dong Thap Province and Vinh Long Province

Từ khóa:

Chó, Bệnh tiểu đường, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Phòng mạch thú y

Keywords:

Dogs, Diabetes, Dong Thap, Vinh Long, Veterinary clinic

ABSTRACT

Diabetes in dogs is one of three important internal medicine diseases. To determine diabetes in dog, we were carried out a cross-sectional survey of 3,300 dogs at some veterinary clinics in Dong Thap province and Vinh Long province. Through history, clinical diagnosis and blood sugar testing of capillary were realized after 8 hours of feeding by One Touch Basic test paper based on glucose oxydase reaction after 5 seconds. The result was read by One Touch Basic Plus glucose meter of America. Diagnosing diabetes in dogs was relied on the standard of WSAVA, 2010 (World Small Animal Verterinary Association, 2010). The study results showed that the infectious rate of diabetes in dogs was 3.76 %. In which preclinical diabetes were 54.03 % and 45.97% were clinical diabetes. The popular clinical manifestations were polydipsia, polyphagia, polyuria, weight loss and obesity. Diabetes in dog depended on gender, breed and age. This disease appeared on every age. The infectious rate of the disease increased in older dog which was 11,4% in dog over 10 years old.

TóM TắT

Bệnh tiểu đường trên chó là một trong 3 bệnh nội khoa quan trọng. Xác định bệnh tiểu đường trên chó được tiến hành bằng phương pháp nghiên cứu cắt ngang trên 3.300 chó tại một số phòng mạch Thú y của 2 tỉnh Đồng Tháp và Vĩnh Long. Thông qua bệnh sử, chẩn đoán lâm sàng và xét nghiệm đường huyết mao mach sau khi ăn 8 giờ bằng giấy thử One Touch Basic với phương pháp đặc hiệu dựa trên phản ứng glucose oxydasa, đọc kết quả sau 5 giây bằng máy đọc tự động One Touch Basic Plus glucose meter của Mỹ. Chẩn đoán bệnh tiểu đường trên chó được dựa theo tiêu chuẩn của WSAVA, 2010 (World Small Animal Verterinary Association, 2010). Kết quả nghiên cứu cho thấy, tỷ lệ chó mắc bệnh tiểu đường là 3,76%. Trong đó tiểu đường tiền lâm sàng 54,03%, tiểu đường lâm sàng 45,97%. Những biểu hiện lâm sàng đặc trưng là ăn nhiều, uống nhiều, tiểu nhiều, sụt cân và chứng béo phì. Bệnh tiểu đường phụ thuộc vào giới tính, giống và tuổi. Bệnh lý tiểu đường thường xuất hiện trên chó ở mọi lứa tuổi, tăng dần theo độ tuổi và nhiều nhất ở chó già, chó trên 10 năm tuổi (11,4%).

Các bài báo khác
Số 37 (2015) Trang: 1-5
Tải về
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 152-156
Tải về
XXVI (2019) Trang: 22-28
Tạp chí: Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y
tap so XXIII. so 4-2016 (2016) Trang: 5-11
Tạp chí: Tap chi khoa hoc ky thuat thu y
tập XX1 số 4 - 2014 (2014) Trang: 55-66
Tạp chí: Tạp chí Khoa học kỹ thuật thú y
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...