Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 30 (2014) Trang: 13-21
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 27/11/2013

Ngày chấp nhận: 26/02/2014

 

Title:

Optimization and application of bioflocculant-producing bacteria in protein medium to catfish pond water treatment in the laboratory

Từ khóa:

Ao nuôi cá tra, huyền phù kaolin, kết tụ sinh học, vi khuẩn tạo chất kết tụ, xử lý nước thải ao cá

Keywords:

Bioflocculation, bioflocculant-producing bacteria, catfish pond, catfish pond waste treatment, kaolin suspension

ABSTRACT

Among the bioflocculant-producing bacteria in protein medium isolated from sedimentary catfish pond in 10 provinces of Mekongdelta, three strains having flocculating rates over 70% were selected to study the factors which influenced on the flocculation rates. The maximum bioflocculating rates were recorded at an optimum pH of 6 in the presence of NaCl. Starch, glutamic acid, KCl were used as the best carbon, nitrogen and mineral source for these bioflocculant-producing strains. Besides, the dosage which gave the highest flocculation rates was low (0,08% - 0,10%) with all examined isolates. After being optimized, the highest flocculating rates of strains Bacillus megaterium AGT08P, Bacillus megaterium DTT07P and combination of DTT07P-AGT08P that achieved for kaolin suspension were 80,23% - 83,17%  and 50,77% ? 52,75% for catfish pond water. When applying to catfish pond water treatment in the laboratory, these strains and combination reduced the TSS and COD content in water of catfish pond in the range of 48,19% - 68,60% and 31,81% - 63,27%  in comparison to those of the control, respectively.

TóM TắT

Trong số các dòng vi khuẩn tạo chất kết tụ sinh học trên môi trường protein phân lập từ bùn đáy ao nuôi cá tra ở 10 tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long, 3 dòng vi khuẩn có tỷ lệ kết tụ cao hơn 70% được chọn để khảo sát những yếu tố ảnh hưởng đến tỷ lệ kết tụ. Tỷ lệ kết tụ sinh học cao nhất được ghi nhận ở pH tối ưu là 6 với sự hiện diện của NaCl. Tinh bột, acid glutamic, KCl được sử dụng như nguồn carbon, nitrogen và khoáng vô cơ tốt nhất cho các dòng vi khuẩn này. Ngoài ra, liều lượng sử dụng để cho tỷ lệ kết tụ cao nhất đối với các dòng khảo sát đều thấp, chỉ từ 0,08% - 0,10%. Sau khi được tối ưu hóa, tỷ lệ kết tụ cao nhất của các dòng vi khuẩn Bacillus megaterium AGT08P, Bacillus megaterium DTT07P và tổ hợp của DTT07P-AGT08P đạt được trong huyền phù kaolin là 80,23% - 83,17% và 50,77% - 52,75% trong nước ao nuôi cá tra. Khi ứng dụng vào xử lý nước ao nuôi cá tra ở quy mô phòng thí nghiệm, các dòng và tổ hợp vi khuẩn này đã làm giảm lượng TSS và COD trong nước ao lần lượt là 48,19% - 68,60% và 31,81% - 63,27% so với đối chứng.

Các bài báo khác
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...