Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 43 (2016) Trang: 120-130
Tác giả: Võ Minh Sang
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 09/09/2015

Ngày chấp nhận: 23/05/2016

Title:

Building the consumer confidence in safe vegetables consumption: A case study in Can Tho City

Từ khóa:

Lòng tin tiêu dùng, rào cản tiêu dùng, xu hướng và hành vi tiêu dùng, hài lòng tiêu dùng rau an toàn

Keywords:

Consumer confidence, convenience, consumer trends and behavior, consumer satisfaction safe vegetables

 

ABSTRACT

Consumer confidence is an important factor which impacts consumer trends and decisions. The present study was done in using safe vegetables. These samples were selected by the quota method of 194 consumers in Can Tho city. Methods of descriptive statistics, Exploring Factor Analysis (EFA), Confirmatory Factor Analysis (CFA) and Structural Equation Modeling (SEM) were used to analyze data. The result indicated that the safe vegetables consumption in Can Tho city was not popular. Only about 30% of consumers used safe vegetables. The main reasons were recorded that was the trust for safe vegetables which has not been created and the inconvenience in their use. This situation is the basis to propose some of solutions which will create the consumer confidence for safe vegetables consumption .Those solutions should focus on some elements such as  package, product and so on as well as increasing the convenience in buying safe vegetables. Those will contribute to promote safe vegetables consumption in the future.

TÓM TẮT

Lòng tin của khách hàng là nhân tố quan trọng tạo dựng xu hướng và quyết định tiêu dùng. Nghiên cứu được thực hiện trong lĩnh vực tiêu dùng rau an toàn ở 194 người tiêu dùng trên địa bàn thành phố Cần Thơ, đối tượng nghiên cứu được chọn theo phương pháp hạn mức. Phương pháp thống kê mô tả, phân tích nhân tố khám phá, phân tích nhân tố khẳng định (CFA), phân tích cấu trúc tuyến tính (SEM) được sử dụng để phân tích dữ liệu. Kết quả ghi nhận việc tiêu dùng rau an toàn trên địa bàn thành phố Cần Thơ chưa phổ biến, chỉ khoảng 30% người tiêu dùng có tiêu dùng rau an toàn. Nguyên nhân chính tác động được ghi nhận là do lòng tin đối với rau an toàn chưa được tạo lậptính bất tiện trong tiêu dùng. Thực trạng này là cơ sở đề xuất giải pháp cho việc tạo dựng lòng tin tiêu dùng đối với rau an toàn, cần tập trung vào yếu tố bao bì, sản phẩm, tiện dụng cùng với các giải pháp giải quyết rào cản trong tiêu dùng rau an toàn là tăng tính thuận tiện khi mua rau an toàn cho người tiêu dùng, góp phần thúc đẩy tiêu dùng rau an toàn trong thời gian tới

Trích dẫn: Võ Minh Sang, 2016. Tạo dựng lòng tin tiêu dùng rau an toàn: Trường hợp nghiên cứu ở thành phố Cần Thơ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 43c: 120-130.

Các bài báo khác
Số 36 (2015) Trang: 114-122
Tác giả: Võ Minh Sang
Tải về
Số 44 (2016) Trang: 114-126
Tải về
Số 46 (2016) Trang: 75-83
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...