Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 36 (2015) Trang: 114-122
Tác giả: Võ Minh Sang
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 03/09/2014

Ngày chấp nhận: 27/02/2015

Title:

Feeling prices: key factor affecting the consumer satisfaction with quality service for supermarket: the case study in Can Tho Big C Supermarket

Từ khóa:

Sự hài lòng, chất lượng dịch vụ siêu thị, giá cả cảm nhận, kinh doanh và marketing dịch vụ

Keywords:

Satisfaction, quality service for supermarket, feeling price Satisfaction business and marketing in service

ABSTRACT

Customer satisfaction is the key factor which the decides the stability and increasing for business results. The study was conducted with 138 consumers in the city of Can Tho has been shopping at Big C supermarket in Can Tho, the sample is selected by the quota method. Data analysis methods used in the study is Exploring Factor Analysis (EFA), Confirmatory Factor Analysis (CFA) anh Structural Equation Modeling (SEM). The results of customer research about shopping in the supermarket case study in Can Tho Big C shows the feeling price impact of 0,62 perceive the model, the main factor determining the quality services and the satisfaction of consumers. These results contribute to the formulation of business strategy, marketing strategy, competitive strategy for the business unit retail services and contributing factors confirmed the measurement model of service quality and customer satisfaction.

TÓM TẮT

Sự hài lòng của khách hàng là vấn đề quan trọng, quyết định đến sự ổn định và gia tăng kết quả trong kinh doanh. Nghiên cứu được tiến hành ở 138 người tiêu dùng trên địa bàn thành phố Cần Thơ đã từng mua sắm ở siêu thị Big C Cần Thơ, mẫu được chọn theo phương pháp hạn mức. Phương pháp phân tích dữ liệu chính được dùng trong nghiên cứu là phân tích nhân tố khám phá (EFA), phân tích nhân tố khẳng định (CFA), phân tích cấu trúc tuyến tính (SEM). Kết quả nghiên cứu sự hài lòng của người tiêu dùng khi mua sắm ở siêu thị trường hợp nghiên cứu ở Big C Cần Thơ cho thấy giá cả cảm nhận tác động đến 0,62 trong mô hình, là nhân tố chính quyết định đến chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của người tiêu dùng. Kết quả này góp phần cho việc hoạch định chiến lược kinh doanh, chiến lược marketing, chiến lược cạnh tranh đối với các đơn vị kinh doanh dịch vụ bán lẻ và góp phần khẳng định các nhân tố trong mô hình đo lường chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của khách hàng.

Các bài báo khác
Số 44 (2016) Trang: 114-126
Tải về
Số 43 (2016) Trang: 120-130
Tác giả: Võ Minh Sang
Tải về
Số 46 (2016) Trang: 75-83
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...