Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 46 (2016) Trang: 75-83
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 25/09/2016

Ngày chấp nhận: 28/10/2016

 

Title:

Production situation and solutions to enhance farmers engagement in safe vegetable production in Can Tho city

Từ kóa:

Giải pháp thu hút sản xuất rau an toàn, sản xuất rau an toàn ở Cần Thơ

Keywords:

Can Tho city, engagement, production, safe vegetables

ABSTRACT

Safe vegetables, which provide essential nutrients and ensuring food safety in consumption, are in high demand now and in the future. However, safe vegetables have not been widely produced inCan Tho city. Based on a survey of 129 vegetable farmers in Can Tho city. The results showed that low levels of engagement in safe vegetable production was due to (1) low and unstable market demands, (2) farmers’ limited capacity in production and shifting to safe vegetable production, (3) low farmers’ awareness of long-runeconomic and social benefits from safe vegetable production. To enhance farmers’ engagement in safe vegetable production, it needed to (1) form farmers - businesses links and (2) develop and expand farmers - farmers linkages in forms of safe vegetable producing groups/cooperatives.

TÓM TẮT

Rau an toàn là thực phẩm hàng ngày cho mỗi gia đình, cung cấp dưỡng chất cần thiết cho cơ thể và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Sản phẩm được đánh giá là có nhu cầu cao trong những năm gần đây và tương lai. Tuy nhiên, thời gian qua, số nông hộ tham gia sản xuất rau an toàn chưa được sản xuất phổ biến trên địa bàn thành phố Cần Thơ, khoảng 40% nông hộ có tham gia sản xuất rau an toàn. Phương pháp nghiên cứu định lượng, thu thập dữ liệu sơ cấp ở 129 nông hộ sản xuất rau, rau an toàn trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Kết quả ghi nhận, nguyên nhân các hộ sản xuất rau chưa mặn mà chuyển sang sản xuất rau an toàn do: (1) Tính hiệu nhu cầu thị trường chưa rõ và không ổn định, chưa đảm bảo sự chắc chắn về ích lợi kinh tế cho nông hộ sản xuất rau an toàn; (2) Hạn chế về năng lực sản xuất rau an toàn và khả năng chuyển đổi sang sản xuất rau an toàn và (3) Chưa nhận thấy ích lợi kinh tế vượt trội và ích lợi xã hội về lâu dài khi chuyển sang sản xuất rau an toàn. Để khuyến khích và kêu gọi sản xuất rau an toàn, các giải pháp được đề xuất: (1) Hình thành liên kết giữa nông dân với doanh nghiệp và (2) Phát triển, mở rộng mối liên kết giữa nông dân với nông dân thông qua hình thành hợp tác xã/tổ hợp tác rau an toàn.

Trích dẫn: Võ Minh Sang, Đoàn Hoài Nhân và Đỗ Văn Xê, 2016. Thực trạng và giải pháp thu hút nông hộ tham gia sản xuất rau an toàn trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 46d: 75-83.

Các bài báo khác
Số 36 (2015) Trang: 114-122
Tác giả: Võ Minh Sang
Tải về
Số 44 (2016) Trang: 114-126
Tải về
Số 43 (2016) Trang: 120-130
Tác giả: Võ Minh Sang
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...