Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2015) Trang: 342-348
Tạp chí: @CNTT 2014
Liên kết:

Trong bài này, chúng tôi trình bày cách kết hợp các giải thuật máy học vào Robot Pioneer P3-DX nhằm điều khiển các hành vi, di chuyển và bám sát của Robot theo thời gian thực. Giải thuật máy học Cascades of Boosted Classifiers sử dụng đặc trưng Haar-Like Feature để phát hiện, nhận dạng đối tượng nhanh và chính xác. Giải thuật Continuously Adaptive MeanShift(CamShift) để giám sát hoạt động của đối tượng trong phạm vi mặt phẳng ảnh. Chúng tôi đề xuất kết hợp hai giải thuật này để tính toán vị trí và kích thước của đối tượng trên mặt phẳng ảnh, cho phép điều khiển Robot hoạt động và bám sát theo đối tượng. Kết quả thử nghiệm cho thấy Robot đã hoạt động đảm bảo các mục tiêu đặt ra như điều khiển các hành vi, di chuyển và bám sát đối tượng.

Các bài báo khác
Số Công nghệ TT 2013 (2013) Trang: 11-19
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...