Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 25 (2013) Trang: 52-60
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 02/11/2012

Ngày chấp nhận: 25/03/2013

 

Title:

Building the linkage model to prevent agricultural risks on pig production of farmer households in Can Tho City

Từ khóa:

Nông hộ, chăn nuôi heo, rủi ro nông nghiệp, mô hình liên kết, hiệu quả sản xuất

Keywords:

Farmer households, pig production, agricultural risks, linkage model, production efficiency

ABSTRACT

This research was conducted in order to build the linkage model that helps prevent the agricultural risks on pig production of farmer households in Can Tho city. Data in the research were collected from 118 pig production households in Can Tho city. Research results from the analysis by using descriptive statistics method showed that pig production households in Can Tho city were affected by many production risks, marketing risks, and financial risks. Among these, the production risks and the marketing risks were the two most influential factors. Otherwise, the reaction of farmer households to the agricultural risks was limited and depended much on their experience. Therefore, the researchers have built the linkage model that connects the relevant groups of pig production including the Government, scientists, suppliers, traders, credit institutions, insurance companies, and farmer households to prevent agricultural risks and contribute to the sustainable development of pig production in Can Tho city.

TóM TắT

Nghiên cứu này được thực hiện nhằm xây dựng mô hình liên kết giảm thiểu rủi ro trong sản xuất của hộ chăn nuôi heo ở thành phố Cần Thơ. Số liệu của nghiên cứu được thu thập từ 118 hộ nuôi heo ở thành phố Cần Thơ. Kết quả phân tích thông qua phương pháp thống kê mô tả chỉ ra rằng nông hộ chăn nuôi heo phải đối mặt với nhiều rủi ro về sản xuất, thị trường và tài chính. Trong đó, nhóm rủi ro sản xuất và rủi ro thị trường có tác động rõ rệt nhất. Mặt khác, phản ứng của hộ chăn nuôi đối với các loại rủi ro còn nhiều hạn chế, chủ yếu phụ thuộc vào kinh nghiệm chủ quan. Từ đó, nhóm nghiên cứu đã xây dựng mô hình liên kết các tác nhân trong ngành chăn nuôi heo như Nhà nước, nhà khoa học, nhà cung ứng, nhà thu mua, tổ chức tín dụng, công ty bảo hiểm và hộ chăn nuôi nhằm giảm thiểu rủi ro trong sản xuất của hộ chăn nuôi heo, góp phần phát triển ngành chăn nuôi heo ở thành phố Cần Thơ.

Các bài báo khác
Số 25 (2013) Trang: 61-69
Tải về
(2012) Trang:
Tạp chí: Tạp chí Tài chính Doanh nghiệp
(2012) Trang:
Tạp chí: Tạp chí khoa học Đại học Mở Tp. Hồ Chí Minh
(2012) Trang:
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Đại học Công nghiệp
(2011) Trang:
Tạp chí: Du lịch VN
(2012) Trang:
Tạp chí:  Tài chính Marketing
(2012) Trang:
Tạp chí: Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ
(2012) Trang:
Tạp chí: Tạp chí khoa học Đại học Mở Tp. Hồ Chí Minh
(2011) Trang:
Tạp chí: Du lịch Việt Nam
(2012) Trang:
Tạp chí: Tạp chí Tài chính Doanh nghiệp
(2012) Trang:
Tạp chí: Economic Development Review
(2012) Trang:
Tạp chí: Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ
(2012) Trang:
Tạp chí: Tạp san Xuân Tân Mão
(2012) Trang:
Tạp chí: Tạp chí Du lịch
(2012) Trang:
Tạp chí: Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ
(2012) Trang:
Tạp chí: Tạp chí KH và ĐT Ngân hàng
(2011) Trang:
Tạp chí: Du lịch Việt Nam
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...