Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 25 (2013) Trang: 61-69
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 02/11/2012

Ngày chấp nhận: 25/03/2013

 

Title:

Factors affecting the satisfaction of the community for the development of homestay tourism in the Mekong Delta islets

Từ khóa:

Mức độ hài lòng, cộng đồng dân cư, du lịch homestay, cù lao, đồng bằng sông Cửu Long

Keywords:

Satisfaction, community , homestay tourism, islets, Mekong Delta

ABSTRACT

This study was conducted to determine the factors affecting the satisfaction of the community for the development of homestay tourism in the Mekong Delta Islets (MDI). Research data were collected from 218 households that homestay tourism development in four islets (Thoi Son, An Binh, Thanh Binh, Tan Loc). The Cronbach's Alpha test, exploratory factor analysis (EFA) and logistic regression were used in the study. Research results showed that, five factors affect the satisfaction of the community as "Physical and mental benefits", "Social capital", "Public utility service", "Environmental and health", "Local government". In particular, "Physical and mental benefits" are the most important factors affecting the satisfaction of the community for the development of homestay tourism in the Mekong Delta Islets.

TóM TắT

Nghiên cứu này thực hiện nhằm xác định các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của cộng đồng đối với phát triển du lịch homestay tại các cù lao ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL). Số liệu của nghiên cứu được thu thập từ 218 hộ gia đình tại 4 cù lao (Thới Sơn, An Bình, Thanh Bình, Tân Lộc) phát triển du lịch homestay ở khu vực ĐBSCL. Các phương pháp kiểm định hệ số tin cậy Cronbach Alpha, phân tích nhân tố khám phá (EFA) và mô hình hồi quy tuyến tính đa biến được sử dụng trong nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu cho thấy, năm nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của cộng đồng là ?Lợi ích vật chất và tinh thần?, ?Vốn xã hội?, ?Dịch vụ tiện ích công?, ?Môi trường và sức khỏe?, ?Chính quyền địa phương?. Trong đó, ?Lợi ích vật chất và tinh thần? là nhân tố ảnh hưởng quan trọng nhất đến sự hài lòng của cộng đồng đối với sự phát triển của du lịch homestay tại các cù lao ở khu vực ĐBSCL.

Các bài báo khác
Số 25 (2013) Trang: 52-60
Tải về
(2012) Trang:
Tạp chí: Tạp chí Tài chính Doanh nghiệp
(2012) Trang:
Tạp chí: Tạp chí khoa học Đại học Mở Tp. Hồ Chí Minh
(2012) Trang:
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Đại học Công nghiệp
(2011) Trang:
Tạp chí: Du lịch VN
(2012) Trang:
Tạp chí:  Tài chính Marketing
(2012) Trang:
Tạp chí: Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ
(2012) Trang:
Tạp chí: Tạp chí khoa học Đại học Mở Tp. Hồ Chí Minh
(2011) Trang:
Tạp chí: Du lịch Việt Nam
(2012) Trang:
Tạp chí: Tạp chí Tài chính Doanh nghiệp
(2012) Trang:
Tạp chí: Economic Development Review
(2012) Trang:
Tạp chí: Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ
(2012) Trang:
Tạp chí: Tạp san Xuân Tân Mão
(2012) Trang:
Tạp chí: Tạp chí Du lịch
(2012) Trang:
Tạp chí: Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ
(2012) Trang:
Tạp chí: Tạp chí KH và ĐT Ngân hàng
(2011) Trang:
Tạp chí: Du lịch Việt Nam
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...