Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
4 (2016) Trang: 144-149
Tạp chí: Science Journal of Business and Management

Corporate culture currently has played very important role of creating intangible asset for determining a sustainable
development of firms. Researches on corporate culture in the world have been grouped into two main directions: firstly focusing on managerial characteristics of cultural factor in business management. Second one emphasizes impact of cultural factors on employees of firms, especially firms with multi-culture environment. This paper follows the second direction, which studies effect of cultural factors on working motivation, and employee’s loyalty. Objective of this study is to build a research framework of relationship between corporate culture, working motivation and employee’s loyalty, applying for Vietnamese enterprises.

Các bài báo khác
4 (2016) Trang: 246-255
Tạp chí: The International Journal Of Humanities & Social Studies
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...