Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
4 (2016) Trang: 246-255
Tạp chí: The International Journal Of Humanities & Social Studies

Organizational culture as a subject of formal study has captured the interest of a variety of researchers (e.g., Denison, 1990; Schein,2004). The literature on this topic falls broadly into two main schools of thought. One school takes a phenomenologicalapproach and focuses on understanding the concept and defining the meaning of culture (eg, A llaire & Firsirotu, 1984; Martin, 1992; Meek, 1988). Another school takes the functionalist approach and focuses on the consequences of  organizational culture. Empirical research has largely been on the functionalist perspective with impressive evidence on the role of organizational culture for firm outcomes (e.g., Calori & Sarnin, 1991; Denison, 2000). This paper goes towards 2nd purpose to study the impact of these factors Corporate culture (CC) to Motivation Work (MW). Since then built models depth study of the relationship CC to the MW research and application in practice in Lilama7. The study results showed that the factors that CC has a strong impact on workers' MW Lilama7.

Các bài báo khác
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...