Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
4+5 (2017) Trang: 60-66
Tác giả: Nguyễn Thúy An
Tạp chí: Công Thương
Liên kết:

The studys purpose is to recognize the drivers of Environmental Information Disclosure (EID) for stimulating listed firms on the Ho Chi Minh City Stock Exchange to report environmental information voluntarily in their reports. The correlation testing and the logistic regression analysis method were employed to find out the incentive and disincentive factors of voluntary disclosure. As a result, the outcomes indicate a positive relationship between environmental sensitivity industry, profitability, the firms size and EID while a relationship between revenue growth, financial leverage, and EID indicate negatively. Besides, the study also fails to find the impact of the firms age and ownership type on the disclosing of environmental information.

Các bài báo khác
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...