Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
7 (2017) Trang: 463-469
Tác giả: Nguyễn Thúy An
Tạp chí: Công Thương
Liên kết:

This research focuses on evaluating the factors affecting the satisfaction level with service quality in undergraduate accounting program. Data was collected via a survey towards on - campus and off - campus students who have graduated in accounting major from Can Tho University in 2015 via the questionnaire on a five – point Likert scale. The study uses Exploratory Factor Analysis and regression analysis for the purposes. The result points out two factors including extrinsic and behavior elements factor, and intrinsic factor of service quality have significant and positive impact on students’ satisfaction. In addition, the outcome fails to explore a positive influence of gender and training mode on satisfaction of accounting graduates. The study also gives some recommendations and limitations to improve student satisfaction towards service quality in undergraduate accounting degree and suggest for further research.

Các bài báo khác
 

Crossref DOI of CTUJoS


CÁC ẤN PHẨM

 
 
Vui lòng chờ...