Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2016) Trang:
Tạp chí: Hội nghị khoa học quốc gia lần thứ IX “Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng công nghệ thông tin”, Đại học Cần Thơ, ngày 04 và 05 tháng 8 năm 2016

MapReduce đã trở thành một mô hình lập trình chính cho phân tích và xử lý dữ liệu lớn trong những năm gần đây. Tuy nhiên, mô hình này vẫn còn tồn tại một số mặt hạn chế như chưa hỗ trợ đầy đủ cho các tính toán lặp, cơ chế bộ nhớ đệm (cache), và các hoạt động với đa đầu vào (multiple inputs). Ngoài ra, các chi phí cho việc đọc/viết và truyền thông dữ liệu của mô hình còn quá tốn kém. Một trong những hoạt động phức tạp đáng chú ý và thường được sử dụng trong MapReduce đó là Join đệ quy. Nó đòi hỏi những đặc trưng xử lý mà cũng chính là những hạn chế của MapReduce. Vì vậy, trong nghiên cứu này, chúng tôi đề xuất một số giải pháp hiệu quả cho xử lý Join đệ quy trên nền tảng xử lý dữ liệu lớn thế hệ mới Spark. Đề xuất của chúng tôi đã loại bỏ một lượng lớn dữ liệu dư thừa được tạo ra trong các xử lý lặp của Join đệ quy, tận dụng những lợi thế của việc xử lý trong bộ nhớ và cơ chế bộ nhớ đệm để giảm thiểu các chi phí có liên quan. Thông qua mô hình chi phí và các thực nghiệm, nghiên cứu này chỉ ra rằng các giải pháp của chúng tôi đã cải tiến đáng kể hiệu suất thực thi của Join đệ quy trong môi trường MapReduce.

Các bài báo khác
1688 (2022) Trang: 653-664
Tạp chí: Communications in Computer and Information Science
1688 (2022) Trang: 145-160
Tạp chí: Communications in Computer and Information Science
(2020) Trang: 19-24
Tạp chí: The 2020 12th International Conference on Knowledge and Systems Engineering (KSE)
In Proceedings of the 6th International Conference on Computer Science, Applied Mathematics and Applications, ICCSAMA 2019 (2019) Trang: 391-402
Tạp chí: Advanced Computational Methods for Knowledge Engineering
(2016) Trang:
Tạp chí: 32ème Conférence sur la Gestion de Données - Principes, Technologies et Applications (BDA 2016), Futuroscop - Poitiers - France, 15 au 18 Novembre, 2016
25 (2016) Trang: 33-70
Tạp chí: Transactions on Large-Scale Data- and Knowledge-Centered Systems
Số 2 (2013) Trang: Article No.: 2
Tạp chí: The 2nd International Workshop on Cloud Intelligence (Cloud-I 2013)
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...