Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
In: Phuong N.H., Kreinovich V. (eds) (2021) Trang: 163-174
Tạp chí: Soft Computing: Biomedical and Related Applications. Studies in Computational Intelligence book series
Vol 2, no 2 (2017) Trang: 1-5
Tạp chí: International Journal of Information Communication Technology and Digital Convergence (IJICTDC)
(2015) Trang: 17-24
Tác giả: Cao Hoàng Tiến
Tạp chí: Hội thảo toàn quốc về công nghệ thông tin, trường Đại học Cần Thơ 2015
(2017) Trang: 16-26
Tạp chí: Hội thảo toàn quốc về công nghệ thông tin và truyền thông
(2017) Trang: 99-102
Tạp chí: 7th International Conference on Information Science and Technology, April 16-19, 2017, Da Nang, Vietnam
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...