Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 37 (2015) Trang: 75-81
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 04/12/2014

Ngày chấp nhận: 24/04/2015

 

Title:

Microwave assisted synthesis of 2-Benzimidazolyl-4-oxo-4H-Quinolizine derivatives

Từ khóa:

Benzimidazole, tổng hợp có sự hỗ trợ vi sóng, 4-oxo-4H-quinolizine, ortho-phenylenediamine, ortho-nitroaniline

Keywords:

Benzimidazole, microwave assisted synthesis, 4-oxo-4H-quinolizine, ortho-phenylenediamine, ortho-nitroaniline

ABSTRACT

A rapid and efficient microwave-assisted synthetic method for
the preparation of 2-benzimidazolyl-4-oxo-4H-quinolizine derivatives
has been successfully developed. Three 2-(1H-benzimidazol-2-yl)-4H-quinolizin-4-one derivatives were obtained from the reaction between
4-oxo-4H-quinolizine-2-carbaldehyde and ortho-phenylenediamine or ortho-nitroaniline derivatives in the presence of Na2S2O4 or Na2S2O5
as oxidative agents. In all cases, good yields (76-92%) and short
reaction time (10 minutes) were observed. The structures of these new
2-(1H-benzimidazol-2-yl)-4H-quinolizin-4-one derivatives were confirmed by 1H-NMR, 13C-NMR and MS spectra

TÓM TẮT

Phương pháp nhanh chóng và hiệu quả ứng dụng sự hỗ trợ của vi
sóng đã được phát triển thành công để tổng hợp các dẫn xuất
2-benzimidazolyl-4-oxo-4H-quinolizine. Bằng phương pháp này, ba dẫn xuất 2-(1H-benzimidazol-2-yl)-4H-quinolizin-4-one đã được tổng hợp từ 4-oxo-4H-quinolizine-2-carbaldehyde với các ortho-phenylenediamine hoặc ortho-nitroaniline sử dụng Na2S2O4 hoặc Na2S2O5 làm tác nhân oxy hóa. Trong cả ba trường hợp khảo sát đều cho hiệu suất tổng hợp cao (76-92%) và thời gian tổng hợp ngắn (tối đa 10 phút). Cấu trúc của các dẫn xuất 2-(1H-benzimidazol-2-yl)-4H-quinolizin-4-one mới được xác định bằng các phương pháp phổ nghiệm 1H-NMR, 13C-NMR và MS.

Các bài báo khác
Số 34 (2014) Trang: 18-24
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...