Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 34 (2014) Trang: 18-24
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 10/06/2014

Ngày chấp nhận: 30/10/2014

Title:

Optimization of biodiesel production from rubber seed oil using response surface methodology

Từ khóa:

Biodiesel, dầu hạt cao su, phương pháp bề mặt đáp ứng

Keywords:

Biodiesel, rubber seed oil, RSM

ABSTRACT

The present work examines the production of biodiesel from non-edible,  highly acidic rubber seed oil. For this purpose, a two step procedure was employed including an acid-catalyzed pretreatment of rubber seed oil
(AV = 61.55 mg KOH/g) followed by a transesterification procedure with methanol and potassium methoxide as a catalyst. The optimum reaction conditions were obtained by using response surface methodology (RSM) coupled with central composite design (CCD). The results showed that an optimum biodiesel yield of 74% could be obtained under the following reaction conditions: methanol content of 29.86% (by weight with respect to the oil), catalyst concentration of 0.69% (by weight with respect to the oil), and the reaction time of 150 minutes.

TóM TắT

Nghiên cứu này hướng đến tổng hợp biodiesel từ một loại dầu không ăn được là dầu hạt cao su. Để đạt được mục tiêu này, một quá trình hai giai đoạn gồm ester hóa xúc tác acid và tiếp theo là transester hóa với methanol xúc tác KOH đã được sử dụng để tổng hợp biodiesel từ dầu hạt cao su (AV = 61.55 mg KOH/g). Điều kiện tối ưu của phản ứng đạt được bằng cách sử dụng phương pháp bề mặt đáp ứng (RSM) kết hợp với mô hình tâm phức hợp (CCD). Kết quả cho thấy quá trình transester hóa đạt được hiệu suất tối ưu là 74% tương ứng với các điều kiện sau: hàm lượng methanol và chất xúc tác lần lượt là 29.86% và 0.69% so với khối lượng dầu và thời gian phản ứng là 150 phút.

Các bài báo khác
Số 37 (2015) Trang: 75-81
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...