Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
9814800414 (2019) Trang: 47-73
Tạp chí: Jenny Stanford Publishing

A systematic study is conducted on the fluorination-enriched essential properties of two-dimensional (2D) graphene and onedimensional (1D) graphene nanoribbons using the first-principles method. The combined effects, which arise from the significant chemical bonds in C–C, F–C, and F–F bonds, the finite-size quantum confinement, and the edge structure, can greatly diversify geometric structures, electronic properties, and magnetic configurations. By the detailed analyses, the critical orbital hybridizations in determining the essential properties are accurately identified from the atom-dominated energy bands, the spatial charge distributions, and the orbital-projected density of states.

Các bài báo khác
ECIT2014 (2014) Trang: 165-170
Tạp chí: Hội thảo Quốc gia 2014 về Điện tử, Truyền thông và Công nghệ Thông tin (REV-ECIT 2014), ngày 18~19/9/2014, Tp. Nha Trang.
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...