Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
1092 (2021) Trang: 012076
Tạp chí: IOP Conference Series: Materials Science and Engineering

Citrus peel essential oil has considerable potential to be used as a direct agent against a wide range of Gram-positive and Gram-negative bacteria. The three citrus peel species used in this study included Citrus aurantifolia, Citrus latifolia, and Citrus hystrix. Essential oils were extracted on a pilot model and analyzed by gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS). Gram-positive bacteria (Bacillus subilits, Listeria monocytogenes, Staphylococcus aureus) and gram-negative (Escherichia coli, Samonella typhimurium, Pseudomonas aeruginosa) were used to counteract the antibacterial effects of the samples. The yield of hydrodistillation distilled essential oil is C aurantifolia (1.15%), C latifolia (1.32%), and C hystrix (3.18%). The essential oil contains the main ingredient D-Limonene. The highest antibacterial activity against L. monocytogenes is Citrus latifolia essential oil. The main chemical composition of essential oils are β-pinene, D-limonene, γ-terpinene, terpinolene, α-terpineol, ... and the antimicrobial activity of the essential oil is affected by the variation of D-limonene. and β-pinene in essential oils.

Các bài báo khác
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...