Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 30 (2014) Trang: 84-93
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 10/09/2013

Ngày chấp nhận: 25/02/2014

 

Title:

Agro-ecological zoning based on surface water resources dynamics in the Soc Trang province

Từ khóa:

Vùng sinh thái nông nghiệp, sử dụng đất đai, PRA, KIP, GIS, và tài nguyên nước mặt

Keywords:

Agro-ecological zones, land use, PRA, KIP, GIS,  and (surface) water resources

ABSTRACT

Agro-ecological zoning based on the properties of surface water resources keeps an essential role in making proper development plans of agriculture and aquaculture sectors. The integrated approach, including the Participatory Rural Appraisal (PRA) and Key Informant Panel (KIP) approach, field surveys and geo-spatial analysis, was applied to understand the changes of farming systems (from 2009 to 2012) due to impacts of surface water resources and hydrological settings changes in the Soc Trang province. The obtained results showed that there were existing three agro-ecological zones, including: fresh (surface) water zone, seasonal saline (surface) water zone and permanent saline (surface) water zone. In addition, thirty-six sub agro-ecological zones were divided with detailed spatial surface water resources and hydrological settings, providing a proper base for natural resources planning.

TóM TắT

Phân vùng sinh thái nông nghiệp dựa trên đặc tính tài nguyên nước mặt là cơ sở quan trọng nhằm hỗ trợ công tác qui hoạch sử dụng đất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản. Phương pháp đánh giá nhanh nông thôn có sự tham gia của người dân (PRA), phỏng vấn nhóm chuyên gia (KIP) và điều tra thực tế kết hợp với việc sử dụng công nghệ hệ thống thông tin địa lý (GIS) được sử dụng để đánh giá sự thay đổi của các hệ thống canh tác từ năm 2009 đến năm 2012 dưới tác động của sự biến động của nguồn tài nguyên nước mặt và đặc tính thủy văn trong vùng nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu đã xác định được 3 vùng sinh thái nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng trong điều kiện hiện tại, bao gồm: vùng ngọt quanh năm, vùng mặn quanh năm và vùng mặn theo mùa. Ngoài ra, 3 vùng sinh thái nông nghiệp chính này cũng đã được chia thành 36 tiểu phân vùng với qui mô không gian nhỏ hơn và đặc tính tự nhiên chi tiết hơn - đây là cơ sở quan trọng nhằm hỗ trợ công tác qui hoạch sử dụng nguồn tài nguyên được hiệu quả hơn.

Các bài báo khác
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...