Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
2007 (2016) Trang: 85-91
Tạp chí: Khoa học kỹ thuật chăn nuôi
Liên kết:

Đề tài được thực hiện từ tháng 06 đến tháng 09 năm 2015 tại Trường Đại Học Cần Thơ. Thí nghiệm được bố trí theo thể thức hoàn toàn ngẫu nhiên với 4 nghiệm thức tương ứng với bốn loạt đất và 3 lần lặp lại, mỗi lần lặp lại là 10 bầu đất. Mỗi bầu đất trồng 3 hom cỏ Setaria sphacelata. Kết quả thí nghiệm cho thấy cỏ Setaria sphacelata phát triển và cho năng suất cao khi trồng ở đất thịt và đất cát. Đất phèn có thể trồng cỏ Setaria sphacelata nhưng cỏ phát triển kém và cho năng suất thấp khi trồng ở đất mặn.

Các bài báo khác
Số 30 (2014) Trang: 84-93
Tải về
 

CTUJoS indexed by Crossref

Vietnamese | English


BC thường niên 2019


Bản tin ĐHCT


TCKH tiếng Việt


TCKH tiếng Anh

 
 
Vui lòng chờ...